گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

خرید و دانلود پایان نامه گزارش طراحی صنعتی  شرکت مشهد سرما ۳۴ صفحه 

اهداف و تاریخچه کارخانه 

فهرست :

تاریخچه شرکت مشهد سرما ………………………………………………………………………………………. ۱

 –  نحوه شکل گیری و تاریخچه تاسیس ………………………………………………………………………. ۱

 –  آدرس کارخانه و فروشگاه ها ………………………………………………………………………………. ۱

 –  اهداف به همراه افتخارات شرکت   ………………………………………………………………………… 2

 –  از جمله تولیدات شرکت  …………………………………………………………………………………….. 2

پروسه تولید و ماشین آلات مورد استفاده ……………………………………………………………………… ۳

–  قسمت پروفیل…………………………………………………………………………………………………….. ۳

– قسمت تو کاری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

– قسمت نصب موتور……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

مواد و روشهای ساخت …………………………………………………………………………………………….. ۲۰

تحلیل فرآیندهای طراحی و تولید ……………………………………………………………………………….. ۲۴

–  خواهان طرح جدید ………………………………………………………………………………………………. ۲۴

–  گروه های اجتماعی مرتبط با یخچال صنعتی  ……………………………………………………………… 25

–  کلاس اجتماعی افراد مرتبط …………………………………………………………………………………… ۲۵

–  تاثیرات محیط بر محصول ……………………………………………………………………………………… ۲۶

–  تاثیرات محصول بر محیط……………………………………………………………………………………….. ۲۷

–  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

–  پروسه طراحی و تولید…………………………………………………………………………………………… ۲۹

–  پروسه استفاده ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

–  پروسه بعد از استفاده…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

ساختمان یخچال ……………………………………………………………………………………………………… ۳۰

گشتالت استیتیکی و سمبلیکی……………………………………………………………………………………. ۳۱

–  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

منابع و ماخذ     

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج