گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

مقدمه

     براي اندازه گيري جريان هاي نيروگاههاي برق و سيستمهاي فرعي معمولا از CT القايي با هسته و سيم پيچ استفاده ميكنند .

       براي اندازه گيري ولتاژ از ترانسفورمر هاي ولتاژ خازني نوع تقسيم ولتاژ PD استفاده ميكنند .

      بنابراين تجهيزات برقي بسوي ولتاژ ها و ظرفيتها ي بالا و ماشينها به سمت حجم زيادتر و سيستمهاي حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه مي يابند .

      تقاضاها براي كارايي و تراكم زياد و دقت بالا براي سنسورها يا ترانسفورمر هاي نوري براي آشكار سازي جريانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزايش مييابد .

از طرفي پيشرفت اخير تكنولوژي نوري بسيار چشمگير بوده بطوري كه انتظار ميرود به وسيله پيشرفت تكنولوژي براي اندازه گيري جريانها و ولتاژهاي بالا با تكنولوژي جديد براورده شود . به عبارت ديگر پيشرفت CT-PD نوري تقاضاها را بر اورده ميكند .

      اصول CT نوري بر اساس اندازه گيري ميدان مغناطيسي ايجاد شده توسط جرياني كه طبق اثر فارادي در مدولاسيون و دمدولاسيون نوري پديد آمده است استوار مي باشد .

       بنابراين قوانين فوق الذكر براي اندازه گيري جريان DC  نيز صدق مي كند .

      درنتيجه CT  هاي فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطيسي مي تواند طراحي شوند . اگر جنس المان هاي حسگر فرومغناطيس نباشد .

      بنابراين مزاياي استفاده از نور براي انتقال سيگنال در ايزولاسيون الكتريكي و كنترل نويز القايي الكترومغناطيسي مي باشد . 

فهرست مطالب                                                                                                          صفحه

فصل اول  – مقدمه ………………………………………………………………………………………….۴

فصل دوم CT  هاي نوري …………………………………………………………………………………..۷

۱-۲ مزاياي CT هاي نوري ……………………………………………………………………………………۸

۲- ۲ انواع CT هاي نوري……………………………………………………………………………………..۹

۳-۲ تجربه هاي جديد درباره كاربردهاي حفاظتي ترانس جريان و ترانس ولتاژ نوري …..……………..۱۰

۴- ۲دور نماي قبلي ……………….…………………………………………………………………………۱۱

۵-۲ معرفي تكنولوژي جريان نوري و اندازه گيري LEA ………………….………………………………۱۱

فصل سوم نظريه فارادي و پاكلز…………………….……………………………………………………..۱۲

۱-۳ مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………۱۳

۲-۳ عمل و VT نوري و اثر پاكلز …………….……………………………………………………………..۱۵

۳- ۳ اثر فارادي ………………………………………………………………………………………………۱۶

۴-۳ نظريه اثر فارادي ………….…………………………………………………………………………….۱۷

۵-۳ تحليل و نتيجه گيري …………………………………………………………………………………..۲۲

۶-۳ عمليات نوري …………………………………………………………………………………………..۲۳

فصل چهارم استانداردها ، تحليل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..۲۵

۱-۴ طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۴ ارائه پهناي باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………۲۷

۳-۴ آناليز خطاي بريكر سيگنال جريان ( نتايج پروژه ) ………………………………………………..۳۳

فصل پنجم مقايسه ترانسهاي اندازه گيري نوري با ترانسهاي اندازه گيري معمولي ………..…………۳۸

۱-۵ مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………۳۹

۲-۵ پروژه هاي فعال ……………..………………………………………………………………………  40

۳-۵ مقايسه خروجي هاي CT  اندازه گير و CT  حفاظتي ……………………………………………… ۴۷

۴-۵ تحريك راكتور شنت ……….……………………………………………………………………….. ۵۰

۵-۵ از بين بردن خاصيت مغناطيسي راكتور شنت ………………….………………………………….. ۵۳

۶-۵ تحريك خازن شنت ………………….……………………………………………………………… ۵۵

۷-۵ عدم تحريك خازن شنت ………………..……………………………………………………………۵۷

۸-۵ قابليت اطمينان   ………………………………………………………………………………………۶۰


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج