گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

ساخت اسيلوسکپ تصوﯾری با ميکروکنترلر:
غالباً اسيلوسکوپ دستگا ھی الکترونيکی است که امکان مشاھده ولتاژ را فراھم میکند. مقدار
 ولتاژ به صورت نموداری دوبعدی نماﯾش داده میشود که محور افقی زمان و محور عمودی آن
ولتاژ است. از نوسان نما عموماً برای نماﯾش دقيق موج استفاده میشود. ع۸وه بر دامنه، معمو۶ً
 نوسان نماھا قادر به اندازهگيری و نماﯾش دﯾگر پارامترھا مانند عرض پالس، دوره تناوب و زمان بين
دو حادثه (مانند وقوع دو پيک) ھستند .
اﯾن پروژه ﯾک اسيلوسکوپ دﯾجيتال با ميکروکنترلر ATmega16 و LCD گرافيکی می باشد که تمام
مشخصات اسيلوسکوپھای حرفه ای را دارا است، مشخصاتی از قبيلHorizontal ، Vertical
تنظيم دامنه، Sweep، فيکس کردن صفحه (حافظه) و غيره. فرکانس کاری اﯾن اسيلوسکوپ با
توجه به فرکانس نمونه برداری A2D در حد کيلوھرتز می باشد و از A2D به عنوان ورودی مدار
استفاده شده است. اﯾن مجموعه شامل پوشه نقشه مدار و برنامه پروژه به طور کامل می
باشد .
 
ابتدا پروژه را با نرم افزار پروتئوس اجرا کنيد و آزماﯾش کنيد و سپس آنرا در عمل بسازﯾد
تمامی فاﯾل ھا مورد نياز در اﯾن پروژه موجود است .

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج