گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نبات

 

مكان:جهاد كشاورزي شهرستان مينودشت –  بخش گاليكش

 

موضوع:زراعت

 

پيش گفتار

 

كشاورزي به عنـوان يكي از مهم تـرين بخش هـا در سـاختار اقتصـاد كلان كشـور به شمار آمده و محوريت اين بخش در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فـرهنگي كشـور طي سال هاي بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي مطرح بوده است. با توجه به اينكه بشر در هر زمان و تحت هـر گـونه شـرايط رشـد و تـوسعه صنعتي و فـن آوري جديد، از توليدات كشاورزي به ويژه مـواد خوراكي بي نياز نبوده و نخواهد بود، لذا پيوسته يكي از نگراني هاي اصلي سياستگذاران و دولتمـردان كشـورها، تأمين مـايحتاج عمومي و امنيت غذايي بوده و مي باشد. افزايش توليدات كشاورزي، نيل به خود كفـايي نسبي و در يك كلام امنيت غذايي در كشور، مستلزم بهره گيري بهينه از دانش و فـن آوري هـاي جديد كشاورزي متناسب با شرايط آب و هوايي مناطق مختلف كشورخواهد بود و اين مهـم، زماني تحقق خواهد يافت كه به امر پژوهش به طور اعم و تحقيقات كشاورزي بطور اخص توجه كافي مبذول شود.


فهرست

فصل اول

         تاريخجه سازمان ……………….………………………………….۱

    – قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ……………………………………….۱   

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت……………………………………۳

ب_امور پژوهش ، آموزش و ترويج …………………………………………….۳ 

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري………………………………………………۴

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي………………………………….۴

ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان…………………………………………………۴

ز_ امور حمايتي………………………………………………………………….۵

 – شـرح وظايـف وزارت جهاد كشاورزي ……………………………………….۶

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت…………………………………..۶

ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج ……………………………………………۶

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري ……………………………………………..۶

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي …………………………………۷

ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان ………………………………………………..۷

ز_ امور حمايتي………………………………………………………………….۸

فصل دوم

معاونت امور زراعت

– وظايف ………………………………………………………………………..۹

– جدول آماري سطح زير كشت محصولات زراعي استان گلستان …………….. ۱۰

پيشرفت علم علف هاي هرز در ايران ………………………………………..۱۱

GIS  ابزاري كارآمد در تحقيقات علف هاي هرز…………………………….۱۱

اهداف مبازرزه با علفهاي هرز………………………………………………..۱۲

بررسي مقايسه اي آللوپاتي و رقابت ………………………………………….۱۲

كم توجهي به اهميت خسارت علف هاي هرز…………………………………۱۳

 –جايگاه كنترل علف هاي هرز سبزي و صيفي در ايران ………………………۱۳

مبارزه شيميائي با علف هاي هرز كلزا …………………………………….. ۱۳

جنبه هائي از كنترل يولاف وحشي درمزارع گندم …………………………..۱۴

بيماري ساق سياه كلزا رو به گسترش است ………………………………… ۱۵

– آشناسايي با علفكشها …………………………………………………………۱۶

– آشنايي با سموم جديد شته كش – مبارزه با علفهاي هرز و بيماري كلزا………۱۷

– آشناسايي آفات برگخوار كلزا ………………………………………………..۱۸

کشت گندم …………………………………………………………………..۱۹

– مشاهده بيماري زنگ زرد دراوايل بهار……………………………………. ۲۱

– مشاهده فوزاريوم گندم در نيمه اول ارديبهشت ماه …………………………..۲۲

– آشنايي با علفكش هاي نازك برگ و علف كش هاي پهن برگ ……………….۲۳

زمينها كوچك است، شاليكاري صرف نمي كند……………………………… ۲۴

– زيتون………………………………………………………………………. ۲۵

فصل سوم

         فرمهاي گزارش پيشرفت كارآموزي از شماره ۹

         فرم پايان دوره كار آموزي

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج