گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 184 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

 

مبارزه بیولوژیکی ( طرحی نو درکاهش مصرف سموم کشاورزی )

مصرف بی رویه سموم شیمیایی در یکی ، دو دهه اخیر واثرات پایداری بسیاری از این سموم در خاک افزایش مرگ ومیرهای ناشی ازمسمومیت هاموجب پیدایش زمینه هائی درجهت پرورش وتکثیرحشرات شده که دشمنان طبیعی آفات زراعی محسوب شده وباتغذیه وتخم گذاری برروی بخشی ازبدن آفت باعث نابودی این آفت میگردند که آنرامبارزه بیولوژیک می نامند .

باتوجه به اینکه منطقه گنبد و دشت برای هرنوع کشتی مناسب است و بدلیل شرایط مساعد آب     وهوائی زراعت پنبه کشت غالب این منطقه میباشد ونیز بدلیل اینکه پنبه در طول رویش خود در مزرعه امراض وآفات گوناگونی را میزبانی میکند و کنترل آلودگی ، سمپاشیهای متعددی رامی طلبد واقداماتی در زمینه پرورش زنبورتریکوگراما جهت پارازیت کردن تخم کرم قوزه که از آفات مهم پنبه می باشد و پرورش زنبور براکون جهت پارازیت کردن لارو کرم قوزه انجام شده است و نیز جهت مبارزه با تخم ساقه خوار و آفات شالی از زنبور تریکوگراما ومبارزه با آفات سویا نیز استفاده شد .

 

مقدمه وتشکر…………………………………………………………………………………… ۱

 

مبارزه بیولوژیک ……………………………………………………………………………….۲

 

مبارزه با کنه درمزارع سویا…………………………………………………………………… ۴

 

طرح مبارزه با مگس زیتون ………………………………………………………………….. ۴ 

 

مبارزه با آفت کرم قوزه پنبه …………………………………………………………………….۵

 

 مبارزه با آفات وبیماریهای برنج در منطقه ……………………………………………………..۵

 

 مبارزه بابیماری خطرناک بلاست ……………………………………………………………..۶

 

مبارزه باتریپس پنبه …………………………………………………………………………….۶

 

مبارزه برعلیه بلایت باکتریایی …………………………………………………………………۸

 

علائم بیماری ………………………………………………………………………………. ….۸

 

مدیریت بیماری ………………………………………………………………………………. ۱۰

 

گزارش روزانه کارآموزی ……………………………………………………………………..۱۱

 

 

 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج