گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 164 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

مدیران در مدارس نقش مهمی را ایفا میکنند . همیشه در تمام دوران ها مدیران ابهت و اهمیت خاصی در مدارس داشتند و دانش آموزان از مدیران خود حساب می بردند.
امروزه دیگر این نقش کمرنگ شده . پایان نامه زیر به بررسی رابطه عزت نفس مدیران پرداخته است . همیشه عزت نفس خود را حفظ کنید و همیشه از تجربه دیگران استفاده کنید . تجربه پدر و مادر ، تجربه مدیران و معلمان , تجربه سالمندان و افراد دیگر . تحقیق زیر در شهر مشهد انجام گرفته و در سال نحصیلی ۱۳۸۳ می باشد .
تحقیقی مناسب دانشجویان ، دانش آموزان و همه افراد تحصیل کرده .

پژوهش حاضر به منظور رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه ۲ آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضيه اساسي در اين پژوهش آن است که بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ارتباط معني داري وجود دارد.

جامعه اماري در اين تحقيق کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (۲۰نفر) و کليه معلمان (۲۲۰ نفر) در ناحيه ۲ شهر مشهد است.

گروه مورد بررسي کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (۲۰N=) است. بنابراين براي گروه مديران از روش سرشماري بجاي نمونه گيري استفاده شده است و حجم نمونه براي گروه معلمان ۵۵ نفر مي باشد. ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش را در يک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشي مديران) که براي تعيين اثر بخشي مديران توسط معلمان مربوطه تکميل مي گرديد و ديگر يک تست (مقياس عزت نفس آيزنک) براي تعيين عزت نفس مديران که توسط خود مديران پاسخ داده مي شود تشکيل مي دهد.

روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي استفاده شده است.

نتايج به دست آمده عبارتند از :

۱- بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان رابطه معنا داري وجود دارد.

۲- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند و مديراني که عزت نفس پايين دارند تفاوت معني دار وجود دارد.

۳- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند با مديراني که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معني داري وجود ندارد.

۴- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس متوسط دارند با مديراني که عزت نفس پايين دارند تفاوت معني دار وجود دارد.

نتايج به دست آمده گوياي اين واقعيت است که هر چه عزت نفس مديران بالاتر باشد ، اثر بخشي آنان بيشتر است و برعکس. وهمچنين بيشتر مديران مدارس تقريبا از عزت نفس بالايي برخوردار مي باشند.

 

 

 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج