گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

این فایل با۵۱صفحه وقیمت۶۰۰۰تومان وفرمت پی دی اف وزبان فارسی در رابطه با فایل مقاله عمران وساختمان درمورد اقلیم در معماری

م یزان مت فاوت وترک یب گو ناگون عوا مل اقلی می که خود

نا شی از ت فاوت موقع یت جغراف یای م ناطق مخت لف ا ست،

حوزه های اقلیمی متفاوتی در جان پدید آورده که هریک

ویژ گی های خا صی دارد. م حیط زی ست ، شهرها وح تی

بنا های مر بوط به ا ین حوزه های اقلی می، ویژگی های

خا صی متنا سب با شرایط اقلی می خود به د ست آورد ند.

هدف این گزارش ، تعیین حوزه های مختلف اقلیمی ایران

در ارت باط با مع ماری وارا ئه اطلا عاتی ا ست که برای

دست یابی به طرحهای منطقی معماری وهماهنگ با اقلیم

مورد نظر است .

در ا ین گزارش تاثیر هر یک از عنا صر اقلی می) تابش

آف تاب، رطو بت و باد( بر ساختمان مورد برر سی قرار می

گیرد. در بین این عناصر، تابش آفتاب- که نور وحرارت

طبی عی را به و جودمی آورد- مهم ترین عن صر مح سوب می

شود.

حوزه های اقلیمی ایران

تقسیمات اقلیمی در جهان

در مورد تقسیم بندی اقلیمی نقاط مختلف جهان، روشهای

گوناااگونی پیشاانهاد شااده کااه از میااان روش کااوپن

دان شمند اتری شی- مورد ق بول قرارگرف ته ا ست. کوپن

برا ساس ر شد ون مو ا نواع نبا تات، پنج نوع اق لیم در

مقیاس جهانی معرفی کرده است که عبارتند از:

۱٫ اق لیم بارانی ا ستوایی : در ا ین اق لیم ف صل سرد

وجود ندارد و معدل دمای هوا در سردترین ماه سال

بیش از ۱۱ درجه سانتی گراد است .

۲٫ اق لیم گرم وخ شک: در ا ین م ناطق، به دل یل آن که

میزان بارندگی سالانه بخاار آب ماورد نیااز جهات

رطو بت هوا را تامین ن می ک ند، هوا به طور ک لی

خشک است .

۳٫ اق لیم گرم-مع تدل: م عدل د مای هوای سردترین ماه

سال در این مناطق بین ۱۱ و ۳- درجه ساانتی گاراد

وم عدل د مای هوا در گرم ترین ماه سال بیش از ۱۱

در جه سانتی گراد اسات.

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج