گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -فرآیند/شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی
اﻣﺮوزه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر آن، ﺑـﺴﯿﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ                       . ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﺷـﺒﯿﻪ ﺳـﺎزی ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺗﻘﻄﯿـﺮ واﮐﻨـﺸﯽ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮا                  ر ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﯾﮑﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی دﯾﺪﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮض ﺗﻌﺎدل ﺟﺮم ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل    ، اﻧﺮژی و ﺣﺮارت را ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ   . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﺷﺮی آﻣﯿﻞ ﻣﺘﯿﻞ اﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﯾﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣ     ﺎده ﺗﻮﺳﻂ دو Aspen plus 11.1 ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی Hysys 3.0.1 و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  . Aspen ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی  ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻋﺪاد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج