گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی مهندسی/ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي واﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
واﺣﺪ          ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ ﻳﻜﻲ از واﺣـﺪ ﻫـﺎي ﺑـﺎ ارزش ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد زﻳـﺮا از ﺧـﻮراك                 ﺑﻲ ارزش   ) ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮج ﺧﻼء (ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﺑﺪﺳﺖ ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﭼﻮن ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ   ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ        ﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪر ﻋﺒـﺎس از ﺣﻴـﺚ ﻧـﻮع و ﺗﻨـﻮع ﺧـﻮراك و ﻧﻴـﺰ واﺣـﺪ   ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ آن در ﺑﻴﻦ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ در اﻳﻦ   اﺑﺘﺪا ﻣﺎواﺣﺪ را   ﺑـﺎ        Petro-Sim اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻌـﺪ از ﻛـﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛـﺮدن ﺑـﺎ داده ﻫـﺎي واﻗﻌـﻲ واﺣﺪ،        ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻧﻘﺎط ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﻛـﺮدﻳﻢ     و روي ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ را روي ﻣﺤﺼـﻮﻻت، ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺑﻨـﺰﻳﻦ    ﺛﺒﺖ ﻛﺮدﻳﻢ و درﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻣﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻮره و ﻓﺸﺎر ﻇﺮف ﺳﻮﻛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ  ﻦ ﺑـﺎزده را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻨﺰﻳﻦ دارد و ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس دﻳﮕﺮ را اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻳﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻄﻠﻮب را اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ و در آﺧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺧﻮراك و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻳﺴـﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻫـﺎي   ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺧﻮراك ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛ   ﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان از آن ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ ﻛﻪ از روش ﺳﻮﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد    .  ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي واﺣﺪ و اراﺋﻪ راه ﻛﺎري در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﺑـﺎ  ارزش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﮔـﺎﻣﻲ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛﻮﭼـﻚ در راه         ﺧﻮدﻛﻔـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﺑﺮدارﻳﻢ ﻳﻚ

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج