گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ                    . ﺑـﺮاي ﺟـﺪا ﻛﺮدن ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪي ﻛﺮﺑﻦ از ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻏﻠﺐ از روش ﺟﺬب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه واﻛـﻨﺶ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ               ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل ﻫﺎي آﻟﻜﺎﻧﻞ آﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد                . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺪل ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ     ﺣﻼﻟﻴـﺖ ﮔـﺎز دي اﻛﺴﻴ   MEA , MDEA ﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺨﻠﻮط آﺑﻲ از ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ    . در اﻳﻦ ﻣ ﺪل ﺑﺮاي    ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي       UNIQUAC-NRF ﺑﺮد ﻛﻮﺗﺎه ازﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺪل ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ و ﺑﺮاي                       – ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺮد ﺑﻠﻨﺪ از ﻣـﺪل ﭘﻴﺘـﺰر   – دﺑـﺎي ﻫﻮﻛـﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ه اﺳﺖ .               اﻳﻦ ﻣﺪل در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﺳـﻌﻪ داده ﺷـﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺑـﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﺑـﺮاي MDEA-MEA-H ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﻠﻮط آﻣﺪ ۲O-CO2 ﺑﺪﺳﺖ    . Li-Mather ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺪل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل از دﻗﺖ ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/مدل سازی حلالیت گاز co2  در مخلوط حلال های آمین دار

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج