گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ هﺎي ﺧﺮداﻳـ      ﺶ و ﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ اﻧـ ﺪازﻩ ذرات ﻣﻘـ اﻟﻜﱰﻳ ﺪار زﻳﺎدي اﻧﺮژي ـ ﻣﺼﺮف ﻜﻲ               ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﺷﲔ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔ  ﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮي آـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ آـﺎهﺶ                           اﻧﺪازﻩ ذرات ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﻧـﻮاع  ﻓﺸـﺎري و ﺿـﺮﺑﻪ  اي و ﭼﺮﺧﺸﻲ و ﺑﺮﺷﻲ ﺗﻘﺱﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ      . ﺁﺳﻴﺎب هﺎي آﺎرﺧﺎﳒﺎت ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي را در                  ﻣﻘﺎﻳﺱﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺱﻤﺖ هﺎي ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارﻧﺪ . ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮاﻳﻦ   ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ               آﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻳﻦ واﺣﺪ هﺎ ﻣﻮرد ﲝﺚ ﻗﺮار ﮔﲑد و ﺳـﭙﺱ ﺑـﺎ              ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺟﺮﻳﺎن ﻣـﻮاد در ﻣـﺪار و            داﺧﻞ ﺁﺳﻴﺎب هﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﺷﺮاﻳﻂ راهﱪي ﺳﻴﺱﺘﻢ          و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺎز در داﺧﻞ اﻃﺎﻗﭽﻪ هـﺎ و ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﲡﻬﻴـﺰات               داﺧﻠﻲ ﺁﺳﻴﺎب هﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد             ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﲑد و ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژي اﻳـﻦ             واﺣﺪ هﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺱ ﺑﺮاي آﺎهﺶ ﻣﺼـﺮف  اﻧـﺮژي             اﻟﻜﱰﻳﻜﻲ وﻳﮋﻩ )ﺳﺎﻋﺖ آﻴﻠﻮ وات ﭘﺮﺗﻦ (  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدد                  
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/بهينه سازي توليد و مصرف انرژي آسياب هاي آار خانه سيمان هگمتان

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج