گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/مدل  سازی استخراج از دانه های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسید کربنآﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻳﺎ دوﻣﻴﻦ داﻧﻪ روﻏﻨـﻲ      ﻳﻜـﺴﺎﻟﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آن در دﻧﻴﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  .  (sunflower oil) روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻳﻚ روﻏﻦ ﻏﻴﺮ ﻓـﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ       ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮده و در   ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان روﻏﻦ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ         و در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آراﻳﺸﻲ      – ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد   . در اﻳﻦ   ﺗﺤﻘﻴﻖ               اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫـﺎي آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻓﺮآﻳﻨـﺪ    اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـ   ﻪ ﻛﻤـﻚ    ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش  ﺷﻮﻧﺪه (ﺳﺘ shrinking core) ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ در ﻳﻚ  ﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮ ﺷﺪه ۳۱۳ در دﻣﺎﻫﺎي ، ۳۳۳  و ﻓﺸﺎر ۳۵۳   20  ﻛﻠﻮﻳﻦ و ﻫﺎي ﺗـﺎ ۶۰     0/23 -2/18  ﻣﮕﺎﭘﺎﺳـﻜﺎل ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ذره ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ       cm و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻄ ۱-۶ ۳/min ﻣﻮرد ﺎ ﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ  . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ    اﺛـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، ﻗﻄﺮ ذرات و         ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن      ﺣﻼل ﺑﺮ راﻧـﺪﻣﺎن اﺳـﺘﺨ     ﺮاج ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه   و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  رواﺑﻂﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻧﻔـﻮذ   ﻣـﻮﺛﺮ درذرات ،  Dep،  ﺿـﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ و    ، ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘـﺎل ﺟـﺮم در ذره   kf  و k’f،   ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ   D ، ﻣﺤـﻮري L  ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه   اﺳﺖ .       ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻧ     ﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ        3/93×۱۰-۶-۸/۸۶×۱۰-۶ m/s در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار دارد       ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ                . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ روش ۲۰۰)    ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ( /۳       92 درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ در     ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻮﺳـﻂ روش   89/96        ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ۸۷ ۹۰/   درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه       اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر در اﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎﺛﻴﺮي زﻳﺎدي ﺑﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﺪارد                  . ﻣﻴﺰان ﺑـﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ۹۲/۵-۹۳/۴           ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺪﻟﺴﺎزي و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺻﺪ         ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﺳﺖ  .

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۴ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج