گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -فرآیند/شبیه سازی نرخ اتلاف انرژی در سیستم اختلاطی مایع – مایع امتزاج ناپذیر
اﺧﺘﻼط در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻬﻤﺰن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺟﺮﻳﺎن
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ دو ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﻮﭘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮخ اﺗﻼف
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺘﺪ ﻗﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ εاﻧﺮژي ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺴﻲ  ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻛﺮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺪه MFR)
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻗﺎب ﭼﺮﺧﺎن( روﺷﻲ ﺑﻪ روزﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺪدي ﺑﺪﺳﺖ RF)
آﻣﺪه  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻟﻜﺴﻮﭘﻮﻟﻮس ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ (۲۰۰۲) Alexopolous)
ε ، آﻣﺪ.ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺴﻲ   ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ.اﻳﻦ cut
 ﻗﺒﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺮخ اﺗﻼف ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻣﺪ.اﻣﺎ در اﻳﻦ εcut
ﭘﺮوژه اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺗﻮام ﺑﺎ درﺻﺪي از ﺧﻄﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ ﺑﻮده و ﻣﻼك واﺿﺤﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺣﺠﻤﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﺷﺪ εcut  ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺑﺮﺷﻲ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ،در ﻋﻮض ﺑﺠﺎي آن
 ﺗﻘﺴﻴﻢ εcut ﻛﻪ واﺿﺤﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ دو ﻛﻮﭘﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻨﺪي ﺷﺪ.ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ،ﻧﻮع ﭘﺮواﻧﻪ،ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ،ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ،ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻓﻞ،و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮواﻧﻪ از
اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  ﻧﻮع و،ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ،ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ،ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻓﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي و ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﺮواﻧﻪ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮواﻧﻪ از اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪارد

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۷ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج