خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻴﻖ ۲  ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ  ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در اﻳﺮان از اﻳ ،  ﺑﺮﻧﺞ ، ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد  . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ،  ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي رﻳﺎﺿﻲ اﻳﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، اﻟﻤﺎن ﮔﻴﺮي ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮازﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺮم و ﺣﺮارت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آ  ﻳﺪ و از ﺣﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷ ﻬﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﻋﺪدي ﻣﻴﺘﻮان رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي ﺗﻮده داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت و ﻫﻮاي ﻋﺒﻮر  ﺑﺮاي، ي از ارﺗﻔﺎع ﺧﺸﻚ ﻛﻦ را در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از ارﺗﻔﺎع ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آورد MATLAB ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻛﻢ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي داﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي ﻫﻮا ﻋﺒﻮري از ﺧﺸﻚ ﻛﻦ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴ ﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  . اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳ وارد ﻛﺮدن   ﻜﺴﺮي اﻃﻼﻋﺎت ورودي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم داد   . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ   : – Batch ﭼﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻮن داﻧﻪ اي ،  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﻦ واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻴﺸﻮد وارد و ﻳﺎ ﺧﺎرج در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻴﺸﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ز ﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺳﺎزي ﺷﻮددانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/شبيه سازي خشك كن بستر عميق و تاثير پارامترهاي مختلف 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۷ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج