گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

ﺳﻴــﺴﺘﻢ ﭘﺨــﺖ ﺳــﻴﻤﺎن ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳــﻲ ﺗــﺮﻳﻦ ﺑﺨــﺶ ﻳــﻚ واﺣــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪي ﺳــﻴﻤﺎن ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑــﻪ  ﺳــﺎﻋﺘﻪ۲۴) ﻃﻮرﻳﻜــﻪ ﻇﺮﻓﻴــﺖ اﺳــﻤﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﻫــﺎي ﺳــﻴﻤﺎن ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﻴــﺰان ﺗﻮﻟﻴــﺪ روزاﻧــﻪ ( ﺑ ﻛــﻮره  ﻨــﺎ ﻧﻬــﺎده ﺷــﺪ دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬــﺎ، ه و ﻇﺮﻓﻴــﺖ آﻻت ،  ﺗﺠﻬﻴــﺰات و ﻣﺎﺷــﻴﻦ ، ﺳــﻴﻠﻮﻫﺎي ذﺧﻴــﺮه ﻣــﻮاد ﺧــﺎم ﻛﻠﻴﻨﻜــﺮ و ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮره ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد   . ﻟــﺬا راﻧــﺪﻣﺎن ﻛــﻮره ﻳﻜــﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎي ﻣﻬــﻢ در ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺑــﻮده و ﺗــﻼش در ﺟﻬــﺖ ﺑــﻪ ﻇﺮﻓﻴــﺖ  رﺳــﺎﻧﺪن و ﺳــﭙﺲ ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮدن راﻧــﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛــﻮره   از ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ اﻫــﺪاف ﺗــﻴﻢ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﻓﻨــﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳـﻌﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از اراﺋـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛﻠـﻲ از ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻴﻤﺎن دو ﻓـﺎﻛﺘﻮر               ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ راﻧـﺪﻣﺎن ﻛـﻮره ﻫـﺎي دوار ﺳـﻴﻤﺎن از دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري                            و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ                              ﺧـﻮراك ﻛـﻮره ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و راه ﺣـﻞ ﻫـﺎﻳﻲ ﺻـﺤﻴﺢ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اراﺋ ﺷﻮد ﻪ   . درﭘﺎﻳﺎن اﻧﺎﻟﻴﺰ اﻛﺴﺮژي درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺨـﺖ ﺳـﻴﻤﺎن ﻫﮕﻤﺘـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه وﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ راه                         ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ اﻧـﺮژي ﻫـﺎي ﻣﺤـﺴﻮس ﺑـﻪ ﻫـﺪر رﻓﺘـﻪ از ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﭘﺨـﺖ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ارز                             ش ﺑﺴﺰاﻳﻲ درﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دراﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ درﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/عوامل موثر بر راندمان كوره هاي دوار سيمان و اناليز اكسرژي درسیستم پخت سیمان هگمتان

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج