گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﺎﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻮدري ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ   . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼـﻮل و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺪاري و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﻫــﺪف از   ن اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ، ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨــﻪ اي ﺑــﺮاي ﺧﺸــﮏ ﮐــﺮدن ﭘﺎﺷﺸــﯽ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴــﯿﻮ       اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎﯾﯽ Bifidobacterium bifidum ﺣـﺎوي ﭘـﻮدر آب ﭘﻨﯿـﺮ، ﺳـﻮﮐﺮوز، B.bifidum PTCC ﻋﺼﺎره ذرت و ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از اﺳﺘﺮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن،   1644   ﺑـﻪ آن ﺗﻠﻘـﯿﺢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﻫﻮازي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺲ ۳۷ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  48ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ؛ ﺳـﭙ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﮏ  ﻦ ﮐـ   ل Buchi B ) ﭘﺎﺷﺸـﯽ ﻣـﺪ    و ، -۱۹۱(Buchi, Flawil, Switzerland ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ  . Response روش ﭘﺎﺳــﺦ ﺳــﻄﺤﯽ ﯾــﺎ ﺑــﺮاي ﻃﺮاﺣــﯽ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ Surface Methodology(RSM) آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺖ ، ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـ . ي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎ     اﺻـﻠﯽ دﻣـﺎي ﻫـﻮاي ورودي، ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و درﺻـﺪ        B.bifidumزﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  . از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺎري، در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺻﺪ زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار     رﻃﻮﺑﺖ در ﭘﻮدر ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ  : ° =دﻣﺎي ﻫﻮاي ورودي   .15/00gr  =؛ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ  4/00bar =؛ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا  103/15C ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي     ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ، دﻣﺎي ﻫﻮاي ورودي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺑـﺮ ﻫـﺮ دو ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮدر ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از دﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر، اﻣﺎ در ﻣﻮرد درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺸﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴـﺘﺮﯾﻦ   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج