گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

ﺣﺘﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ   ﻟﺬا اﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ، ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﺎﻻ ت .  ﻫﻠﻨﺪ و ﺳﻮﻳﻴﺲ ﻧﺎم ﺑﺮد ،  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ   ) ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  (ﻓﻠﺮ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﺎزﻫﺎي    از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم اﻳ ﻦ ﭘﺮوژه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن از ﮔﺎزﻫﺎي زاﻳﺪي ﻛﻪ در ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻓﻠﺮ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد   . 1 ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري از ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ و ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ ۲   ﻓﻠﺮ،   ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻲ روﻧﺪ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . ﭘﺲ از ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﮔﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ   . ﺑﺮاي ﻓﺸﺮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﻲ واﺣﺪ ﺑﺎزﻳ ﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ۳ داراي ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪ ۴  و ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ   .    
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/بررسي روشهاي بازيافت گازهاي ارسالي به فلر در پالايشگاه تبريز به منظور کاهش ضایعات

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج