گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 175 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

ﺳﺮب ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﺳﺮب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن، از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎي اﺳﻘﺎﻃﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎوي ﺳﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده .  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮب از ﻛﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮب روش ﭘﻴﺮوﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ذوب اﻳﻦ ﻛﻴﻚ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ  . از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن و ﻧﻴﺰ روش ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻤﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ روش اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ   . در  اﻳﻦ روش ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻧﻤﻚ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ rpm500 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ زﻣﺎن در ﺣﺪود ،  30 دﻣﺎ در ﺣﺪود ، دﻗﻴﻘﻪ ۲۰  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻟﭗ ﺑﺮاﺑﺮ ۵۰ mg/l ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ pH=1 و .    ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤ  Fe ﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻠﺰ وAl،  Zn  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ذرات ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺮب ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻨﺎور ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  . ذرات ﺷﻨﺎور ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﻮره ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﺳﺮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ۹۵,۲۲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ و در ﻣ ۹۹,۴ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺻﺪ    94,65 ﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۳۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج