گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 194 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/شبيه سازي فرايند بازيابي ضايعات روغنهاي خودرو به روش استخراج با حلال پروپانروﻏﻦ ﻫﺎ ي رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﺑﺮ   د وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺻﻄﻜﺎك وﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻳـﻚ ﻓﻴﻠﻤـﻲ ازﻣﻮاد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻟﺶ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ ﻛﺎري رادارﻧﺪ        . روﻏـﻦ ﻫـﺎي رواﻧﻜﺎرﺷـﺎﻣﻞ دوﻣـﺎده ًﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ وﻫﻢ ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ     . ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧـﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص،ﺧﻮاص روﻏﻦ رواﻧﻜﺎرﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﻲ      ﺷﻮد وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده درﺧـﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺪ          . درﻧﺘﻴﺠﻪ ،دﻓﻊ ﻧﺎدرﺳـﺖ روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻬﺪﻳـﺪي ﺑـﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ   . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد روﻏﻦ رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﻛﺮده ﺗﺒﺨﻴﺮﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻛﻤﺘﺮازﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ     . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﺼﻴﻔﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  . ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ًاﺧﻴﺮا ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد روﻏﻦ ﻫﺎي رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﻛﺮده ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد درﺳﺮاﺳـﺮ  ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ    . ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد روﻏﻦ ﻫـﺎي رواﻧﻜﺎرﻛـﺎرﻛﺮده ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻤـﺎس روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده درﻳـﻚ ﺑـﺮج         اﺳﺘﺨ       ﺮاج ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺳﺒﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ﭘﺮوﭘـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺣﺎﺻﻞ ان ﻳﻚ ﻣﺎد ه اﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ وراﻓﻴﻨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ      . ﺣﻼل ازاﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ وراﻓﻴﻨﺖ دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد وﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ازروﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد    . ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺪه دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪل و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز      ي ﻳﻚ روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده درﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻣﺠـﺪد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮارداد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ     . ﻳﻚ ﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ   ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ازﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ً ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﻌﺪا ﺷﻮد    . اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﺑﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺪف واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨ ﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﺷﻮد

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۳۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج