گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه از دي ا ﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺎل در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺳﺎزي و ﻏﺬاﻳﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد.ﻓﺮآﻳﻨ ﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺸﻮد  . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از ﻫﺴﺘﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮض ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ   اﻧﺠﺎم (Shrinking core) ﺷﻮﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ،ﻓﺸﺎر،ﻓﻠﻮ و ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  .ﺑﺎزه   313 K ﭘﺲ ازﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ، دﻣﺎ در ۳۵۳ K ﺗﺎ ،ﻓﺸﺎر از MPa20   60 MPa ﺗﺎ ۰/۲۳ mm ،ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻪ از ۲/۱۸ mm ﺗﺎ ۱ -۶  و ﻓﻠﻮ از اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﺮ  40 MPa اﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺸﺎر ۳۵۳ K ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،دﻣﺎ ﻳﺎ ۴ ﺑﻴﺸﺘﺮ،ﻓﻠﻮي ۰/۲۳ mm ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/مدلسازي استخراج روغن از دانه آفتابگردان با استفاده ازco2  فوق بحرانی

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج