گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي اﺷﺒﺎع ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻜﻲ و آروﻣﺎﺗﻴﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ)ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ (ﭘﺮ وﭘﺎن در ﻳﻚ راﻛﺘﻮر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ روش دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ (اﺳﺖ CFD) ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه  . ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ راﻛﺘﻮر ﻟﻮﻟﻪ اي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ۹۵ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺘﺮ .  ﻣﺪل ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﻣﺪل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ده واﻛﻨﺶ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه واﻛﻨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﻓﻼﻛﺲ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮوﻓﺎﻳ ﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﻫﺎي راﻛﺘﻮر وارد ﻣﻴﮕﺮدد.ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي دﻳﻮاره ﻫﺎ   داغ ﺷﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزي ﺷﺪه و واﻛﻨﺸﻬﺎي ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰرا ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮد .  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺪل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ در ﻃﻮل راﻛﺘﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ن دﻫﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  .ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺤﻞ  وﻗﻮع واﻛﻨﺸﻬﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از راﻛﺘﻮر از ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش .  در اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ دﻣﺎ،ﻓ ﺸﺎر،ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ و ﻛﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﻃﻮل راﻛﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺖ .  ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ دﻣﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻌﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﻮل راﻛﺘﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/شبيه سازي راكتور پيروليز پروپان به روش CFD 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج