گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -فرآیند/مدلسازي فرایند حلالیت ایبوپروفن در دي اکسید کربن فوق بحرانیدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﯿﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﺣـﻞ ﻣـﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟـﻮد   در ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎي ﺻـﻨﺎﯾﻊ داروﺋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳ ﺖ   . ﺣﻼﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﺪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ، ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاص ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮاي           ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮدي از ﺳﯿﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ  ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد       . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻼﻟﯿﺖ اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ در دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اراﺋﻪ ﺷﻮد.              در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺣﻼﻟﯿـﺖ          30اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ در دي اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در دو دﻣﺎي  40و  80درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و ﻣﺤﺪوده ﻓـﺸﺎر   130ﺗـﺎ ﺑـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﯾﻢ.          ﺑﺮاي ﭼﮏ ﻧﻤﻮدن دﻗﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري داده ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه، از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻣﻨـﺪز  –   –ﺳـﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ﺗﺠـﺎ ﮐﻤـﮏ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ     .            7ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ و دو ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﻼط ﺗﻄﺎﺑﻖ داده ﺷـﺪه اﻧـﺪ    . ﻣﻌـﺎدﻻت ﺣﺎﻟـﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :واﻧﺪرواﻟﺲ، ردﻟﯿﺶ    – ﮐﻮاﻧﮓ،ﺳﻮ-ردﻟﯿﺶ  – ﮐﻮاﻧﮓ، ﭘﻨﮓ  – راﺑﯿﻨﺴﻮن، اﺳﺘﺮﯾﺠﮏ   – ورا، ﭘﺘـﻞ  – ﺗﺠـﺎ- واﻟﺪراﻣﺎ و ﭘﺎزوﮐﯽ و دﯾﮕﺮان .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﺘﻼط ﻧﯿﺰ، ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﻼط واﻧﺪرواﻟﺲ ﯾﮏ و دو ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .         ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﺗﻄﺎﺑﻖ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻄﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ   . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺨﻤـﯿﻦ زده ﺷﺪ    ه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻣﺘﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﺟﻮﺑﮏ، ﻟﯿﺪرﺳﻦ و اﻣﺒﺮوس (اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ      . ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﯾـﻦ ﺧـﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ       .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ Predict Plus 2000ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاز ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﻌـﺎدﻻت ﺣﺎﻟـﺖ، ﻗـﻮاﻧﯿﻦ اﺧﺘﻼط و ﻣﺘﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺧﻮاص ﻓﯿﺮﯾﮑﯽ، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎرا ﻣ           (%AARD)ﺘﺮﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎق و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑﺪﺳـﺖ آورده ﺷﺪه اﺳ ﺖ         .  45و ۳۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ۴۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎزوﮐﯽ و در دﻣـﺎي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﮕﺮاد ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺘﻞ-ﺗﺠﺎ-واﻟﺪراﻣﺎ و واﻧﺪرواﻟﺲ، ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻗـﺎﻧ ﻮ   ن اﺧـﺘﻼط دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮي      ،(vdw2)واﻧﺪرواﻟﺲ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﻧﺪ.         از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده       vdw2  از    .ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ vdw1در ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ را           ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دو  ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ، ﻗﺪرت اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟـﺖ           ﺑﺮاي ﻓﯿﺖ ﻧﻤﻮدن داده ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﻼﻟﯿﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫـﺪ            . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣـﯽ ﺗـﻮان در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮارد،             اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪ ﻟﯿﺪرﺳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﻼﻟﯿﺖ اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ در دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧـﯽ را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺪﻫﺎ)ﺟﻮﺑﮏ و اﻣﺒﺮوس (ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد    .
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي  :
ﻣﻌﺎدﻻت           
ﺣﺎﻟﺖ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﺘﻼط، ﺣﻼﻟﯿﺖ اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ، دي اﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ ﻓـﻮق ﺑﺤﺮاﻧـﯽ، ﺿـﺮﯾﺐ
ﻓﻮﮔﺎﺳﯿﺘﻪ

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۰۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج