گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 186 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

– ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر ………….. ۲

۲- انواع اوراق قضایی ………………………………………………………………………………… ۵

۳- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه ………………………………………………………………….. ۷

اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم : شعبه حقوقی

۴- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده    11

۵- مطالبه وجه چک ………………………………………………………………………………….. ۱۴

۶- مطالبه نصف مهریه ……………………………………………………………………………….. ۱۷

۷- مطالبه وجه چک ………………………………………………………………………………….. ۲۰

۸- خلع ید……………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۹- الزام به تنظیم سند خودرو………………………………………………………………………… ۲۶

۱۰- ابطال سند مالکیت معارض با درج  در آگهی روزنامه …………………………………. ۲۸

۱۱- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه …….. ۳۰

۱۲- واخواهی از دادنامه شماره ۱۶۲۱- ۲۸/۱۱/۸۳ ………………………………………… ۳۴

۱۳- صدرو حکم به فروش باغ…………………………………………………………………….. ۳۶

۱۴- مطالبه مهریه ……………………………………………………………………………………… ۳۸

۱۵- گواهی حصر وراثت……………………………………………………………………………. ۴۱

۱۶- فسخ نکاح………………………………………………………………………………………… ۴۳

۱۷- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی ………… ۴۶

۱۸- ابطال رأی کمیسیون …………………………………………………………………………… ۴۹

۱۹- مطالبه اجور معوقه ………………………………………………………………………………. ۵۱

۲۰- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه ……………………………………………… ۵۳

۲۱- استرداد چک …………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲۲- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر ……………………………………………………………. ۵۷

۲۳- فسخ معامله ……………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲۴- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ

 مغازه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۲۵- دادخواست اجرت المثل ………………………………………………………………………. ۶۲

۲۶- دادخواست اثبات وقوع بیع …………………………………………………………………… ۶۴

۲۷- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض ……………………………………………………. ۶۶

۲۸- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه ………… ۶۸

۲۹- الزام به پرداخت سهم الشرکه …………………………………………………………………. ۷۰

۳۰- اخذ شناسنامه …………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳۱- فرزند خواندگی ………………………………………………………………………………… ۷۴

۳۲- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی …………………………………………………. ۷۶

۳۳- ابطال سند سجلی ……………………………………………………………………………….. ۷۸

۳۴- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب ۸۰

۳۵- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج…………………………………………………… ۸۲

۳۶- تغییر نام فرزند …………………………………………………………………………………… ۸۴

۳۷- تعدیل اجازه بها …………………………………………………………………………………. ۸۶

۳۸- تنفیذ وصیت نامه ……………………………………………………………………………….. ۸۹

۳۹- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی …………………………………………………… ۹۱

۴۰- انتقال سند…………………………………………………………………………………………. ۹۳

فصل سوم

۴۱- مطالبه وجه ……………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴۲- حضانت فرزند …………………………………………………………………………………… ۹۷

۴۳- تخلیه ………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۴۴- استرداد جهیزیه ………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۴۵- اجرای قرار تأمین خواسته ……………………………………………………………………… ۱۰۴

۴۶- دستور موقت……………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴۷- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری ………………………………………………… ۱۰۹

۴۸- الزام به ایفاء تعهد ……………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۴۹- اجرای و پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ………………………….. ۱۱۳

۵۰- اجرای مهریه …………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۵۱- اجرای دادنامه ۸۰۷ دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن ۱۵۷۹۹۲۹۰ ریال می باشد         117

۵۲- مطالبه مهریه ……………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۵۳- مطالبه مهریه ……………………………………………………………………………………… ۱۲۱خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج