گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 197 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زميني به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع واقع در بخش ۸ ثبتي يزد كه طي يك فقره سند مالكيت بشماره ملكي ۲۷۶ فرعي از ۱۴۲۵۹ كه از قرار هر متر مربع ۱۴۰ هزار ريال برآورد شده است

ساختمانها و محوطه سازي

زمين كارخانه از چهار طرف توسط دويار آجري بارتفاع حدود ۳ متر محصور شده و كليه هزينه مربوطه شامل حدود ۲۵۰۰ متر مربع ديواركشي از قرار هر متر مربع ۴۰۰۰۰ ريال و تسطيح زمين از قرار هر متر مربع ۵۰۰۰ ريال و ۲۰۰۰ متر مربع خيابان كشي و جدول بندي و فضاي سبز از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۳۰ ريال جمهاً بمبلغ ۴۲۶ ميليون ريال كلاً انجام شده استخرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۳۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج