گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
دانلود آشنایی با فرآیند برگزاری مناقصات
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ/ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ/واﺣﺪﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻨﻮان :ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮔﺮوه ﻫﺪف :رؤﺳﺎ و ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر اداري، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﺎرﭘﺮدازﻫﺎ، ﺣﺴﺎﺑﺪارﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ – ﻧﻮع دوره :ﺷﻐﻠﯽ زﻣﺎن آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :دي ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر 
۱۳۹۴ 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۷ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج