گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

دانلود تحقیق و مقاله رشته برق اندازه ‌گيری + ۶۷ ص

مقدمه اي براي اندازه گيري

     اندازه گيري عبارت است از جمع آوري اطلاعات از دنياي فيزيك . حس كننده ها (sensors) يا مبدلها (trousnsducers) كه اولين طبقه يك سيستم اندازه گيري را تشكيل مي دهند ، سيگنالي متناسب با كميت فيزيكي مورد نظر را ايجاد
مي نمايند كه آنرا اصطلاحاً داده
(Data) مي نامند براي اينكه داده ها حاصله نشان دهنده كميت فيزيكي اندازه گيري شده باشند مي بايست رابطه اي يك به يك بين اين دو ايجاد نمود ، براي اين منظور سيستم را با استفاده از مراجع استاندارد ، مدرج (كاليبره) مي كنند نتايج حاصل از سيستم مدرج شده را اصطلاحاًاطلاعات مي نامند.

 

تعاريف اساسي اندازه گيري

اندازه گيري : يك كميت اساساً مقايسة اين كميت با مقداري از نوع همانند آن است كه بعنوان واحد انتخاب شده است ، نتيجه اندازه گيري شده به وسيله عددي بيان مي شود كه نمايشگر نسبت كميت نامشخص به واحد اندازه گيري انتخاب شده است .

نمونه اصلي واحد اندازه گيري ، مضرب يا زير مضرب آن يك « استاندارد » ناميده ميشود وسيله اي كه براي مقايسه كميت نامعلوم با واحد اندازه گيري يا يك مقدار استاندارد بكار مي رود « وسيله اندازه گيري » ناميده ميشود .

 

استانداردها ، واحدها و نگهداري آنها :

    استانداردها و وسائل اندازه گيري با عناوين «اوليه و ثانويه » طبقه بندي مي شوند ، منظور از طبقه اول وسائلي است كه بر روي حفظ يا توليد مثل واحدهاي اندازه گيري و همچنين براي امتحان و درجه بندي استانداردها و وسائل اندازه گيري بكار ميروند . طبقه دوم در اندازه گيري مستقيم بكار گرفته شده و به دو قسمت فرعي استاندارد ها و وسائل اندازه گيري آزمايشگاهي و صنعتي (تجاري) طبقه بندي
مي شود.

در حالتيكه كميات فيزيكي به دو دسته كميات اصلي و كميات فرعي تقسيم
مي شوند بطور يكه كميات فرعي تركيبي از دو يا چند كميت اصلي هستند ، سيستم
SI از شش واحد اصلي ، زمان ، طول ، جرم ، شدت جريان الكتريكي ، درجه حرارت و شدت روشنايي و دو واحد فرعي زاويه صفحه اي و زاويه فضايي تشكيل شده است .

تعريف بكار رفته براي هر يك از اين واحد ها نشان دهندة ميزان دقت موجود در اندازه گيري آنها مي باشد . با پيشرفت علوم و تكنولوژي ، بشر توانسته هر روز به تعارف و اندازه گيري هاي دقيق تر و با عدم قطعيت كمتري دست يابد .

اهميت اندازه گيري :

    پيشرفت علوم و تكنولوژي مستلزم پيشرفت همزمان روشهاي اندازه گيري است با اطمينان مي توان گفت كه سريعترين راه ارزيابي پشرفت هر ملت در علم و تكنولوژي بررسي نوع اندازه گيري هايي است كه انجام مي دهد و روشي كه با آن داده ها را از اندازه گيري بدست مي آورند و پردازش مي كنند اين امر دلائل روشني دارد همراه پيشرفت علوم و تكنولوژي پديده ها و معادلات جديدي كشف مي شود و اين پيشرفتها اندازه گيري هاي نوع جديد را ضروري مي سازد .

كشفيات جديد اگر با اندازه گيري هاي عملي پشتيباني نشوند ارزش علمي نخواهند داشت اندازه گيري بي شك نه تنها اعتبار يك فرضيه را تاييد مي كند بلكه به فهم آن نيز ياري مي رساند حاصل زنجير بي انتهاي است كه به كشفيات جديدي
 مي انجامد كه خود روشهاي اندازه گيري نوع و پيچيده تري مي طلبد بنابراين علم و تكنولوژي جديد با روشهاي پيچيده اندازه گيري همراه است در حالي كه علم و تكنولوژي قديم تنها به روشهاي معمولي اندازه گيري نياز دارد .

هر رشته مهندسي دو وظيفه مهم بر عهده دارد ۱ – طراحي لوازم و فرآيندها 
2 – عملكرد و نگهداري درست لوازم و فرآيند .

هر دوي اين وظايف به اندازه گيري نياز دارند زيرا طراحي كار با دستگاه و نگهداري درست و باصرفه نيازمند برگشت اطلاعات است و اين اطلاعات از اندازه گيري مناسب به دست مي آيد .

 

-familK �r �S ��R ast-language:EN-US’> يك كميت اساساً مقايسة اين كميت با مقداري از نوع همانند آن است كه بعنوان واحد انتخاب شده است ، نتيجه اندازه گيري شده به وسيله عددي بيان مي شود كه نمايشگر نسبت كميت نامشخص به واحد اندازه گيري انتخاب شده است .

نمونه اصلي واحد اندازه گيري ، مضرب يا زير مضرب آن يك « استاندارد » ناميده ميشود وسيله اي كه براي مقايسه كميت نامعلوم با واحد اندازه گيري يا يك مقدار استاندارد بكار مي رود « وسيله اندازه گيري » ناميده ميشود .

 

استانداردها ، واحدها و نگهداري آنها :

    استانداردها و وسائل اندازه گيري با عناوين «اوليه و ثانويه » طبقه بندي مي شوند ، منظور از طبقه اول وسائلي است كه بر روي حفظ يا توليد مثل واحدهاي اندازه گيري و همچنين براي امتحان و درجه بندي استانداردها و وسائل اندازه گيري بكار ميروند . طبقه دوم در اندازه گيري مستقيم بكار گرفته شده و به دو قسمت فرعي استاندارد ها و وسائل اندازه گيري آزمايشگاهي و صنعتي (تجاري) طبقه بندي
مي شود.

در حالتيكه كميات فيزيكي به دو دسته كميات اصلي و كميات فرعي تقسيم
مي شوند بطور يكه كميات فرعي تركيبي از دو يا چند كميت اصلي هستند ، سيستم
SI از شش واحد اصلي ، زمان ، طول ، جرم ، شدت جريان الكتريكي ، درجه حرارت و شدت روشنايي و دو واحد فرعي زاويه صفحه اي و زاويه فضايي تشكيل شده است .

تعريف بكار رفته براي هر يك از اين واحد ها نشان دهندة ميزان دقت موجود در اندازه گيري آنها مي باشد . با پيشرفت علوم و تكنولوژي ، بشر توانسته هر روز به تعارف و اندازه گيري هاي دقيق تر و با عدم قطعيت كمتري دست يابد .

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج