گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان

دانلود تحقیق و مقاله مديريت اسنادارزانتر از همه جا آماده ارائه به دانشجویان و علاقمندان گروه هدفچکیده :

بخش يك(املاك)

روش قبول درخواست ثبت املاك

ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشد با اين مقدمه و بموجب ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ مقرر گرديد كه از تاريخ تصويب قانون در نقاطي كه اداره ثبت وجود داد و در ساير نقاط پس از تشكيل اداه ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و ساير نقاط پس از تشكيل اداره ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و لذا عده كثيري از مردم در اجراي ماده ۱۰ و ۱۱ قانون مذكور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاك خود در اقصي نقاط كشور نموده اند.

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر كسانيكه موفق به ثبت املاك خود در اجراي ماده ۱۱ قانون ثبت نشده اند مي توانند برابر ماده ۱۲ قانون مذكور نسبت به ملك خود تقاضاي ثبت نمايند كه جريان آن به شرح زير مي باشد:

ابتدا متقاضي بايستي تقاضاي خود را همراه با يك برگ استشهاد محلي كه به تأييد اهالي محل و همسايگان و مجاورين و معمرين رسيده باشد منضم به فتئكپي شناسنامه خود و سساير مدارك ديگر از قبيل قولنامه عادي يا هر مدرك مرسوم ديگري كه در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نمايد.

در استشهاد محلي يا قولنامه عادي بايستي حدود و مشخصات ملك بطور اجمال قيد شود در صورتيكه متقاضي آن را بطور عادي از ديگري خريداري نموده مشخصات فروشنده نيز بايستي قيد شده باشد.

مسئول اداره ثبت بعد از بررسي مدارك ابزاري در صورتيكه آنها را كافي تشخيص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و وقت بازديد و معاينه محلي را با توجه به دفتر اوقات كه در اختيار دارد تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد.

متصدي دفتر انديكاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشكيل پرونده و انجام امور مقدماتي مربوط به بايگاني ارسال مي دارد.

مسئول بايگاني با مراجعه به دفتر توزيع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملك را گواهي و در صورتيكه مقداري از سهام ملك مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقيمانده را تعيين و مراتب را گواهي نمايد.

تذكر۱: دفتر توزيع اظهارنامه دفتري است كه املاك بخشهاي مختلف حوزه ثبتي هر شهرستان به ترتيب پلاك كوبي در آن شماره گذاري گرديده.

سپس در وقت مراجعه متقاضي در روز مقرر متصدي بايگاني پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماينده و نقشه برداري را جعت عزيمت به محل وقوع ملك بمنظور تحقيقات محلي و احراز تصرف مالكانه متقاضي و تنظيم صورت مجلس و ترسيم ملك تعيين و نيز وقت مراجعه بعدي متقاضي را جهت اخذ نتيجه به او اعلام مي دارد.

بديهي است چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع ۳۰ كيلومتر باشد و به نماينده و نقشه بردار فوق العاده مأموريت و هزينه سفر تعلق گيرد متقاضي مكلف است فوق العاده ياد شده را به حساب سپزده ثبت وايز نمايد كه در اين صورت پرونده به حسابداري ارسال و پس از محاسبه ميزان فوق العاده متعلقه نسبت به ايام مأموريت متصدي حسابداري قبض سپرده را صادر و به متقاضي تسليم و او پس از توديع در بانك ملي كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده مي‌نمايد تا ضميمه پرونده شود.

آنگاه نماينده و نقشه برداري در معيت متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند و پس از استقرار در محل نماينده با توجه به مدارك ابزاري و سوابق امر و وضعيت مجاورين و مشاهدات عيني و پرسش از همسايگان و مطلعين تحقيقات لازم را پيرامون چگونگي مالكيت و نحوه تصرفات مالكانه متقاضي انجام و نقشه بردار نيز ملك را برداشت مي نمايد.

سپس با نماينده با توجه به مجموع تحقيقات بعمل آمده صورتجلسه معاينه محلي و احراز تصرف مالكانه را تنظيم و نقشه بردار نيز كروكي ملك را ترسيم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضي و شهود و مجاورين در صورتيكه ثبت ملك را خالي از اشكال ديد اظهارنامه ثبت ملك را نيز تنظيم و پس از امضاء وسيله خود و مالك يا نماينده قانوني او مراتب را طي گزارشي به مسئول اداره ارائه مي نمايد.

در صورتجلسه كه تحت عنوان صورتجلسه معاينه محي و احراز تصرف مالكانه تنظيم مي شود نماينده بايستي ضمن اشاره به دستور رئيس ثبت مبني بر عزيمت به محب تاريخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نيز روز معاينه محي را قيد سپس مشاهدات خود و نحوه مالكيت متقاضي را با تعيين ايادي مربوط بنحوي كه ارتباط متقاضي را با كسيكه ملك در دفتر توزيع اظهارنامه به نام او معرفي شده مشخص نمايد همچنين حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملك را كه وسيله نقشه بردار تعيين مي شود در صورت جلسه قيد نموده و نظر نهائي خود را در خصوص بلااشكال بودن ثبت ملك بطور صريح مرقوم دارد.

هم چنين در هنگام تعيين شماره براي ملك مورد تقاضا در صورتيكه مجاورين آن فاقد شماره باشند براي آنها نيز بايستي شماره تعيين و در تعريف حدود و مشخصات ملك مورد تقاضا شمارات مجاورين نيز بايستي مشخص شده باشد.

در اظهارنامه ثبت ملك كه نماينده آنرا همراه با صورتجلسه معاينه محل و احراز تصرف مالكانه تنظيم مي نمايد بايستي مشخصات كامل مالك يا مالكين بر اساس متدرجات شناسنامه آنها قيد شود و از استناد به مشخصات مندرج در ساير اوراق و مدارك متقاضي از قبيل گواهينامه رانندگي و امثالهم جداً اجتناب شود.

هم چنين ساير ستون هاي اظهارنامه بايستي بطور دقيق و با خط خوانا تكميل و پس از امضاء نماينده و متقاضي همراه با صورتجلسه احراز تصرف طي گزارشي به رئيس ثبت ارائه گردد.

لازم به ذكر است كه كل قيمت ملك مورد تقاضا بر اساس قيمت منطقه اي وسيله نقشه بردار تعيين و در ستون مربوط در اظهارنامه قيد مي شود.

رئيس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماينده و نقشه بردار و بررسي صورتجلسه معاينه محلي و احراز تصرف مالكانه و تطبيق مندرجات آن با مدارك ابزاري متقاضي در صورتيكه تحقيقات انجام شده و صورتجلسه تنظيمي را كافي تشخيص دهد پس از كنترل مندرجات اظهارنامه با صورتجلسه معاينه محلي آن را امضاء سپس اظهارنامه را در دفتر كد ۳۰۴ (دفتر ثبت اظهارنامه) ثبت و شماره رديف دفتر را روي اظهارنامه قيد و سوابق را جهت ثبت اظهارنامه در دفتر انديكاتور و اخذ حقوق دولتي متعلقه و پرداخت فوق العاده نمايده و نقشه بردار بترتيب به دفتر و حسابداري ارجاع مي نمايد.

پس از ثبت اظهارنامه در دفتر انديكاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتي متعلقه به حسابداري ارسال مي شود و در آنجا متصدي حسابداري پس از محاسبه حقوق دولتي متعلقه بر مبناي بهاي كل ملك به نرخ منطقه اي قبض لازم را صادر و جهت واريز به حساب مربوطه نزد بانك ملي به متقاضي تسليم و نيز فوق العاده نماينده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت مي نمايد.

متقاضي پس از واريز حقوق دولتي متعلقه در بانك نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده گردد.

متصدي حسابداري پس از ضميمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتي به پرونده شماره قبض و ميزان حق الثبت و مقدماتي را به تفكيك در اظهارنامه قيد و پرونده را جهت اقدامات بعدي به بايگاني ارسال مي دارد.


فهرست مطالب

 عنوان                                                                          صفحه

فصل اول : روش انتشار ، صدور و تعويض اسناد مالكيت و …

روش قبول درخواست ثبت…………………………………………………………………… ۱

روش انتشار آگهي هاي نوبتي………………………………………………………………. ۷

روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت…………….. ۱۰

روش انتشار آگهي تحديد عمومي………………………………………………………… ۱۳

روش تحديد حدود عمومي…………………………………………………………………. ۱۵

روش انتشار آگهي هاي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن……………. ۱۷

روش صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك…….. ۲۱

روش ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده………………………………….. ۲۴

روش صدور سند مالكيت المثني………………………………………………………….. ۲۶

فصل دوم : از بين رفتن سند

روش تعويض اسناد مالكيت غير قابل استفاده(اعم از سوخته- فرسوده- آب ريخته- برگي پاره شده و امثالهم)         31

الف

 


عنوان                                                                          صفحه

فصل سوم : انواع روش تبديل ، تفكيك ، وصول ، بازداشت ، اسناد مالكيت ملك

روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد……………………………………….. ۳۳

روش تجميع حدود املاك كه داراي سند مالكيت مي باشند……………………… ۳۵

روش افزار املاك………………………………………………………………………………. ۳۸

روش تفكيك املاك…………………………………………………………………………… ۴۵

روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك ثبت شده در دفتر املاك۴۹

روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري……….. ۴۹

روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري………………………………………………….. ۵۰

روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري………………………………………………….. ۵۰

روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيت دار………… ۵۲

روش بازداشت سرقفلي و منافع ملك……………………………………………………. ۵۵

روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده………………………………………………. ۵۷

روش صدور اسناد مالكيت اعياني…………………………………………………………. ۵۹

روش اجراي مادة ۴۵ آئين نامه قانون ثبت……………………………………………… ۶۵

روش اجراي احكام افزار صاده از مراجع قضائي صالحه…………………………… ۷۱

ب

 

روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم)…………………………………… ۷۶

عنوان                                                                          صفحه

روش اصلاح حد به كوچه…………………………………………………………………… ۷۷

روش اجراي مادة ۱۴۹ الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه دااي سند مالكيت مي‌باشند     81

روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها         85

روش رسيدگي به اسناد مالكيتي كه معارض اعلام مي شود و نحوة ابطال آن.. ۸۸

روش صدور سند مالكيت به نام وراث………………………………………………….. ۹۳

روش ابطال سند مالكيت المثني……………………………………………………………. ۹۸

روش تهيه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي…………………. ۹۹

روش تشكيل پرونده ثبتي المثني…………………………………………………………. ۱۰۱

روش تهيه پرونده ثبتي المثني براي املاكي كه نسبت به آنها سند مالكيت صادر شده است(تجديدي)          104

روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرش و تقاضاي ثبت    107

ج

 

روش اقدام نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت…………….. ۱۱۰

خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان
  • انتشار : ۱۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج