گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 21,000 تومان

تعداد صفحات : ۹۷

نوع فرمت : ورد 
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۴۵
ترجمه مقاله انگلسی حسابداری 
دانلود ترجمه موقعيت استراتژيكي حسابداري مديريت به همراه متن انگلیسی
دانلود ترجمه موقعيت استراتژيكي حسابداري مديريت به همراه متن انگلیسی
دانلود ترجمه موقعيت استراتژيكي حسابداري مديريت به همراه متن انگلیسی
قسمتی از متن انگلیسی
Abstract
This thesis aims to study the use of management accounting in a strategic context. How management accounting was used to accentuate strategic aspects in an evaluation process was studied through a qualitative case study. A global pharmaceutical company that evaluated the future of a number of its local products, constituted the object of study. A theoretical framework based on Strategic Management Accounting (SMA) has been developed. Previous normative research and practical studies provided inspiration for the identification of five perspectives seen as prominent when management accounting is

هدف این پایان نامه بکارگیری حسابداری مدیریتی در متن استراتژیک می باشد. کاربرد حسابداری مدیریت به منظورتاکید بر جنبه های استراتژیکی در یک روند تکاملی با بهره گیری از مطالعه موردی کیفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. یک کمپانی دارویی جهانی که آینده تعدادی از محصولات محلی اش راارزیابی نموده بود ، هدف مطالعه قلمداد گردید.در این راستا، چارچوب نظری بر مبنای حسابداری مدیریت استراتژی (SMA) توسعه یافته است. در جریان کاربرد حسابداری مدیریت به منظور ارزیابی جنبه های استراتژیک ، تحقیق هنجاری پیشین و مطالعات عملی، انگیزه لازم برای شناسایی پنج دیدگاه غالب ایجاد نمود 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
۱- مقدمه ۱
۲- بازنگری متن ۴
۱-۲- رویکرد خارجی ۷
۲-۲- رویکرد دراز مدت ۱۲
۳-۲- رویکرد مشارکتی ۱۴
۴-۲- رویکرد ترقی و پیشرفت ۱۵
۵-۲- رویکرد انتخابی ۱۸
۶-۲- چکیده بازنگری متن ۲۰
۳- روش ۲۲
۱-۳- ظهور مطالعه کیفی ۲۴
۲-۳- شیوه تحقیق قیاسی استقرایی ۲۵
۳-۳- روش مطالعه موردی ۲۸
۴-۳- تعمیم پذیری مطالعه ۳۰
۵-۳- تعیین حدود ۳۲
۶-۳- جمع آوری و تحلیل داده ۳۳
۴- توصیف موردی ۳۷
۱-۴- آغاز ارزیابی ۴۰
۲-۴- ارزیابی کاهش هزینه ۴۲
۳-۴- ارزیابی اختیارات آتی ۴۴
۴-۴- ارزیابی نهایی اختیار و حق محرومیت ۴۹
۵-۴- خلاصه توصیف موردی ۵۳
۵- یافته های موردی ۵۶
۱-۵- رویکرد خارجی ۵۷
۲-۵- رویکرد دراز مدت ۵۸
۳-۵- رویکرد مشارکتی ۵۹
۴-۵- نقش تحلیل حسابداری رسمی ۶۰
۵-۵- استفاده نامشخص و نامشهود از حسابداری مدیریت ۶۳
۶-۵- چکیده یافته های موردی ۶۶
۶- نتیجهگیری و بحث ۶۸
۱-۶- نتیجه گیری ۶۹
۲-۶- محدودیت ها ۷۰
۳-۶-پیشنهاداتی برای تحقیق آتی ۷۲
پیوستها ۷۴
پیوست A: لیست مصاحبهها ۷۴
پیوست B: لیست منابع مکتوب ۷۴
پیوست C: چارت سازمانی ۷۵
منابع ۶۷
فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل ۱ ۷
شكل ۲ ۹
شكل ۳ ۲۱
شكل ۴ ۲۲
شكل ۵ ۲۸
شكل ۶ ۳۷
شكل ۷ ۳۸
شكل ۸ ۴۶
شكل ۹ ۵۴

خرید و دانلود

با قیمت 21,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج