گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

۱-            اگر شيطان را به معني وسيع كلمه يعني در هر موجودي موذي و تبكهار و ويرانگر تفسير كنيم گستردگي اين هشدار در تمام ابعاد زندگي روشن مي شود هرگز يك انسان پاكدامن و با ايمان را نمي شود يك مرتبه در آغوش فسار پرتاب كرد (آيه ۲۱)

۲-            كساني كه زنان پاكدامن و بيخبر از هر گونه آلودگي و مومن را به نسبتهاي ناروا متهم مي سازند در دنيا و آخرت از رحمت الهي دروند و عذاب عظيي در انتظار آنهاست در واقع سه صفت براي اين زنان ذكر شده است: حضات ( زنان پاكدامن) غافلات ( دور از هر گونه آلودگي) و مومنات ( زنان با ايمان ) آيه ۲۳

۱-            خبثيات و خبثيون اشاره به زنان و مردان آلوده دامان است و به عكس طيبات و طيبون كه به زنان و مردان پاكدامن اشاره مي كند در طول تاريخ مواردي را مي بينيم كه با اين قانون هماهنگ نيست مثل: همسر نوح و همسر لوط زنان بدي بودند و به آنها خيانت كردند و در مقابل همسر فرعون از زنان با ايمان و پاكدامني بود ( آيه ۲۶)

۲-            آداب و معاشرت و دستورهاي اجتماعي اسلام: طرز ورود به خانه هاي مردم و چگونگي اجازه ورود گرفتن است بدون اجازه وارد خانه مردم نشويد حتي اجازه گرفتن بايد كاملا مودبانه و دوستانه و خالي از هر گونه خشونت باشد. (آيه ۲۹)

۳-            در بعضي روايات آمده بايد سه بار اجازه گرفت، اجازه اول را بشنو و به هنگام اجازه دوم خود را آماده ساز و به هنگام اجازه سوم اگر خواستند اجازه دهند و اگر نخواستند اجازه ندهند و در ميان اجازه ها بايد فاصله اي باشد ( آيه ۲۸)

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج