گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

دانلود جزوه ی تحقیق در عملیات پیشرفته شامل مثال ها ، قضایا ، معادلات که در مجموع ۳۱ صفحه میباشد و مشتمل بر بخش های زیر است:

فرمت فایل : Word

سنجش کارایی

انواع کارایی :    

۱ ) کارایی مطلق

۲ ) کارایی نسبی

مدل های سنجش کارایی

تابع تولید

تخمین تابع تولید

گروه دوم مدل های ناپارامتری :

مفروضات اساسی در تشکیل مجموعه امکان تولید PPS :

اصل ۱ ) اصل مشمول مشاهدات :

اصل ۲ ) اصل بازده به مقیاس (Return To Scal ) :

۱-۲ ) ثابت CRS ( Constant Return To Scal )

۲-۲ ) متغیر VRS ( Variable Return To Scal )

۱-۲-۲ ) افزایشی :

۲-۲-۲ ) کاهشی :

اصل ۳ ) اصل تحدب Convexity :

اصل ۴ ) اصل امکان پذیری :

اصل ۵ ) اصل کمینه درون یابی :

تعریف غلبه کارایی :

مفهوم کارایی نسبی در DEA :

مدل خروجی محور         

مدل ورودی محور

محیط های تصمیم گیری چند معیاره Multiple Decision Making ( MCDM ):

تحلیل سلسله مراتبی  Analytic Hierarchy Process ( AHP ):

گام اول : شناسایی و طبقه بندی معیارهای مؤثر بر تصمیم گیری

گام دوم : بدست آوردن وزن نسبی معیارها و زیر معیارها

روش مجموع سطری ( برای به دست آوردن وزن نسبی هر معیار ) :

ماتریس سازگار :

محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس :

گام سوم : محاسبه نرخ ناسازگاری

شاخص ناسازگاری یک ماتریس تصادفی (I.I.R) :

روش Topsis:

پارتو بهینه :

نقطه ایده آل مثبت

PIS ( Positive Idel Solution)

نقطه ایده آل منفی

NIS ( Negative Idel Solution)

الگوریتم روش Topsis  :

گام اول : نرمال سازی ماتریس تصمیم گیری :

گام دوم : بدست آوردن ماتریس نرمال شده وزن دار

گام سوم : بدست آوردن نقاط ایده آل مثبت و منفی

گام چهارم : بدست آوردن فاصله نقاط از Pis و Nis

گام نهایی : بدست آوردن امتیازهای نهایی هر گزینه

تصمیم گیری چند هدفه MODM  ( Multiple Objective Decision Making )

برنامه ریزی آرمانی :

منطق فازی Fuzzy Logic     ( عدم قطعیت )

انواع توابع عضویت : MemberShip Function   

۱ ) تابع عضویت مثلثی : Triangular Function  

۲ ) تابع عضویت ذوذنقه ای :

Fuzzy Goal Programing ( F . G . P )

عوامل مطلوب

عوامل نامطلوب

پایگاه قواعد   (  Rule Based System )  :

برنامه ریزی آرمانی فازی Fuzzy Goal Programing ( F . G . P ) :


خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج