گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 169 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

این فایل با تعداد۶۹صفحه وزیان شیرین فارسی وبا قیمت ۶۰۰۰تومان وبا فرمت پی دی اف دررابطه با آشنایی با واحد غلظت شکن بندر عباس میباشد.ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻧﺮوي)Visbreaking ( ﺷﻜﺴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻼﻳﻤـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻧﺮوي و ﻧﻘﻄﻪ رﻳﺰش ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﺧﻼء ﺑـﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﺗﺎ ﻧﻔﺖ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ.از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ واﺣﺪ، ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازي اﺳﺖ . ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮔﺮاﻧﺮوي و ﻧﻘﻄﻪ رﻳﺰش در ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ زﻧﺠﻴﺮﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي آروﻣـﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﺘﺼـﻠﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ واﻛـﻨﺶ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺠﻴﺮﻫﺎ و ﻛﺮاﻛﻴﻨﮓ ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ واﺣﺪ، ﺷﺪت ﻛﺮاﻛﻴﻨﮓ زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار در ﻓـﺮآورده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ . در واﻗﻊ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻛـﺎ ﻫـﺶ ﮔﺮاﻧﺮوي ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ، ﺑﻲ آن ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﺛﺒﺎت ﺳﻮﺧﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد . ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻏﻠﺐ ﺧﻮراك ﻫﺎ ﺷﺪت ﺷﻜﺴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻨـﺰﻳﻦ و ﻣﻮاد ﺳﺒﻚ ﺗﺮ ﻛﻤﺘﺮ از۱۰% ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ازﻣﻨ ﻈﺮي دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮي ﺑﻬـﺮه وري در اﻳـﻦ واﺣـﺪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ راه ﺣﻞ ﻫـﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺰﻳﻦ و در ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ از اﻳـﻦ واﺣـﺪ اراﺋـﻪ ﻧﻤـﺎﺋﻴﻢ و در ﺻـﻮرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬـﺖ ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﺑﻬـﺮه وري ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج