گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
امروزه تکنولوژي هاي نوين جهت تعيين هويت اشخاص، بر پايه روش هاي بيومتريك بنيان نهاده شدهاند. در ميان روش ها و رويه هاي مختلفي كه براي تعيين هويت افراد ارائه شده اند، روش هايي که از ويژگي هاي فيزيکي استفاده مي کنند، علي رغم مشكلاتي كه هنگام پياده سازي و بكارگيري دارند، قابل اعتمادتر از آنهاييهستند که ويژگي هاي زيستي را بكار مي گيرند. هدف شناسايي چهره، تعيين تمام نواحي تصوير است که در آن حداقل يک چهره وجود دارد. رسيدن به چنين هدفي با مشكلات فراواني از قبيل وضعيت غير پايدار چهره، اندازه، شکل، رنگ و بافت چهره، مواجه است. در اين تحقيق، بعد از بررسي كلي رنگ، فضاهاي رنگي و روش هاي ارائه ي فضاهاي رنگ پوست انسان، مدل جديدي براي يافتن چهره(هاي) انسان در يك تصوير ارائه شده است. ايده اين مدل بر اساس تركيب روش هاي مختلف مي باشد. در واقع الگوريتم پايه گذاري شده، چندين مرحله دارد كه هر كدام از مراحل روشي متفاوت در رسيدن به مرحله نهايي نتايج برگزيده اند. در ابتدا با استفاده از الگوريتمي مبتني بر تصاوير خاكستري، ناحيه هاي كانديد، پيدا شده و در ادامه با استفاده از ويژگي هاي رنگي و هندسي چهره انسان، تصميم گيري روي ناحيه هاي كانديد، مبني بر چهره يا عدم چهره بودن، انجام خواهد شد. براي رسيدن به اين هدف، ابتدا داده هاي آموزشي جمع آوري شده و با استفاده از آنها آستانه هاي مختلف رنگ پوستانسان در فضاهاي رنگ گوناگون، به دست آمده است.  در ادامه آستانه هاي موجود به كار گرفته شده اند تا به همراه ويژگي هاي هندسي صورت، به هر ناحيه كانديد چهره، امتيازي تعلق بگيرد. امتياز به دست آمده، عامل تصميم گيري در مورد چهره يا غيرچهره بودن يك ناحيه مي باشد. ارزيابي الگوريتم ارائه شده بر اساس مدل اشاره شده، روي پايگاه داده شخصي شامل چندين شخص در يك تصوير كه رو به دوربين ايستاده اند، نشان داده است، كه سيستم ارائه شده مي تواند بين ۸۰ % تا ۹۰ % شناسايي درست و در حدود ۱۰ % تا ۱۵ % شناسايي نادرست، داشته باشد.

چكيده
فصل اول: مقدمه ای بر شناسايي چهره 
فصل دوم: تاريخچه شناسايي چهره و سيستم هاي مربوط به آن
۱ مقدمه 
۲ كارهاي انجام شده 
۳ اصطلاحات مربوط به شناسايي چهره 
۴ مشكلات مربوط به شناسايي چهره 
۵ روش هاي شناسايي چهره در يک تصوير
۱ مدل هاي مبتني بر دانش 
۲ روش هاي مبتني بر ويژگي هاي ثابت چهره
۱ ويژگي هاي چهره 
۲ بافت 
۳ رنگ پوست 
۴ تركيب چند ويژگي 
۳ روش هاي تطبيق الگو 
۱ الگوهاي از پيش تعيين شده 
۲ الگوهاي قابل تغيير 
۴ روش هاي مبتني بر ظاهر چهره
 چهره هاي Eigenface
۲ روش هاي مبتني بر پراکندگي و توزيع 
۳ شبکه هاي عصبي 
۵ روش طبقه بندي ناقص بيز 
۶ مدل مخفي مارکوف
۷ ساير روش ها 
۶ انتخاب ويژگي ها 
۷ استخراج ويژگي هاي چهره از نماي روبرو 
۸ خلاصه فصل 
فصل سوم: رنگ، مدل هاي رنگ و سيستم هاي شناسايي چهره رنگي
۱ مقدمه 
۲ رنگ 
۳ مدل هاي رنگ 
مدل رنگ RGB
مدل رنگ nRGB
مدل رنگ  YCbCr
مدل رنگ HSV 
مدل رنگ CIELAB 
مدل رنگ  YIQ 
۴ رنگ پوست انسان 
۵ مدل سازي رنگ پوست انسان 
۱ مدل صريح و مستقيم 
۲ مدل غير پارامتري توزيع پوست 
۱ طبقه بندي كننده بيز 
۲ مدل جستجوي نرمال 
۳ مدل پارامتريك توزيع پوست 
۶ ويژگي الگوريتم هاي شناسايي چهره در تصاوير رنگي 

فصل چهارم: ارائه يك سيستم شناسايي چهره بر اساس رنگ
۱ مقدمه 
۲ پيشينه كارهاي مرتبط انجام شده 
۳ روش پيشنهاد شده 
۱ مدل ارائه شده براي رنگ پوست انسان 
۲ مدل ارائه شده براي ويژگي هاي هندسي صورت 
۲ الگوريتم ارائه شده براي شناسايي چهره 
۴ خلاصه فصل 
فصل پنجم: پياده سازي و ارزيابي سيستم ارائه شده
۱ مقدمه 
۲ ارزيابي يك الگوريتم شناسايي چهره 
۳ معيارهاي ارزيابي كارايي در شناسايي چهره 
۴ نتايج ارزيابي مدل و الگوريتم ارائه شده 
۵ خلاصه فصل 
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۱ خلاصه كار انجام شده 
۲ نتايج تحقيق 
۳ پيشنهادات 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج