گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته شامل ۳۳۰ اسلاید همراه با چارت ها، نمودارها ، جداول ،مثال ها  و فرضیات میباشد که مشتمل بر بخش های زیر است:

نوع فایل : PowerPoint

فهرست محتوا

آمار چیست؟

دیدگاههایی در مورد آمار: 

مثالهائي از مطالعات آماري:

آمارشناسها چه میکنند؟

مشخصههای شغلی آمارشناسها

سواد آماری چیست؟

با سواد آماری کیست؟

شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات

تعریف هر تیمار (متغیر) تاحد امکان به صورت ویژه

مشخص کردن روشن واحدهای اندازه‌گیری

انواع داده‌ها

داده‌های قیاسی

مثال: داده‌های قیاسی

طبقه‌بندی داده‌های قیاسی به صورت:

داده‌های اسمی

مثال: داده‌های اسمی

داده‌های ترتیبی

مثال: داده‌های ترتیبی

داده‌های دودویی

مثال: داده‌های دودویی

داده‌های سنجشی

مثال: داده‌های سنجشی

داده‌‌های سنجشی تقسیم می‌شوند به  گسسته یا پیوسته  Discrete or Continuous

مثال‌های داده‌هایی با معیارهای گسسته

مثال‌ها: داده‌های معیاری پیوسته

آمار توصیفی
چه چیزی توصیف می‌شود؟

معیارهای مکانی

میانگین

محاسبة میانگین نمونه

میانه

محاسبة میانة نمونه

مد

Minitab:در برنامة

مناسبترین معیارهای مکانی بستگی به  شکل توزیع داده‌ها دارد

متقارن و یک نمایی

متقارن و دونمایی

چوله به راست

چوله به چپ

انتخاب معیار مناسب مکانی

توصیف داده‌ها با اعداد  معیارهای تغییرپذیری

چه چیزی توصیف می‌شود؟

معیارهای تغییرپذیری

دامنه

دامنه چیست؟

دامنة بین چارکی

دامنة بین چارکی چیست؟

واریانس

انحراف معیار

واریانس یا انحراف معیار چیست؟

ضریب تغییر

شکل توزیع داده‌ها

انتخاب معیار مناسب تغییرپذیری

احتمال

حادثه

مثال‌ها از حادثة پوچ:

مثال‌های از حادثه‌های قطعی

سه راه برای تعیین احتمالات

توزیع نرمال

هیستوگرام درصد

هیستوگرام
مساحت مستطیل = احتمال

کاهش اندازة فاصله …

کاهش بیشتر اندازة فاصله‌ها …

توابع پیوستة چگالی احتمال …

نوع ویژه‌ای از تابع چگالی احتمال پیوسته p.d.f

خصوصیات توزیع نرمال
مثال‌هایی از متغیرهای تصادفی نرمال

احتمال بالای ۷۵ چقدر است؟

سطح زیر منحنی = احتمال

استاندارد کردن …

استفاده از جدول z

احتمال بین ۶۵ و ۷۰ چیست؟

احتمال زیر ۶۵ چیست؟

آزمون فرضیه

مقدمه

دو راه برای یادگیری در مورد یک جمعیت

فواصل اطمینان

آزمون فرضیه

ایدة عمومی آزمون فرضیه

ایدة آزمون فرضیه

شناسایی فرضیه‌ها

خطاهای قضاوت

خطاها در آزمون فرضیه

تعاریف: انواع خطا

استفاده از p-value   برای تصمیم‌‌گیری

چه نوع خطایی ممکن است برای ما پیش آید؟

آزمون فرضیه برای میانگین یک جمعیت

مقادیر p

تعیین مقادیر P

تصمیم‌ گیری

اصطلاحات

سطوح اسمی Nominal scale

در سطح ترتیبی ordinal scale

سطح فاصلهای ‌Interval Scale

سطح نسبی Ratio Scale

تحلیل روابط بین متغیرها

روابط بین متغیرها

تفاوت عمدۀ همبستگی و رگرسیون

جدول توافقی

ضرایب همبستگی مرتبط با متغیرهای اسمی

شرایط استفاده از آزمون کایاسکوئر

۲٫ ضریب همبستگی چوپروف (T)

۳٫ ضریب همبستگی فی phi

۴٫ ضریب همبستگی توافق پیرسون Pearson s coefficient contingency

۵٫ ضریب کرامر:

ضرائب همبستگی مرتبط با متغیرهای ترتیبی

۱٫ ضریب همبستگی رتبهای کندال kendall s rank correlation coefficient
2. ضریب گاما Gamma coefficient

۳٫ ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن Spearman Rank Correlation Coefficient
 ضریب همبستگی مرتبط با متغیرهای فاصله‌ای یا نسبی

ضریب همبستگی پیرسون Pearson Correlation Coefficient
 انتخاب آزمون مناسب برای مقایسۀ میانگین‌ها
آزمونهای پارامتری

پیش‌فرضهای آزمونهای پارامتری

ب- آزمون F (تحلیل واریانس ANOVA)

تحلیل واریانس یکطرفه:
 One-way Analysis of Variance

تحلیل واریانس دوطرفه:

Two way Analysis of Variance

آزمونهای غیرپارامتری

انتخاب آزمون غیرپارامتری مناسب

۱٫آزمون نشانه:

۲٫      آزمون مک نمار:

۳٫      .آزمون ویلکاکسون  Wilcoxon Test

۴٫      آزمون فریدمن Fridman Test

۵٫      آزمون کوکران

۶٫      آزمون من – ویتنی
Mann – Whitney Test

۷٫      آزمون کولموگروف – اسمیرنف
Kolmogrov – Smirnov Test

۸٫      آزمون کروسکال – والیس
 Kruskal – Wallis Test

۹٫      آزمون میانه: Median test

طبقه‌بندی روش‌های تحلیل چندمتغیره

رگرسیون

جمع‌آوری داده‌ها

کاربرد رگرسیون

نقش کامپیوتر

SAS, SPSS, S-plus, R, MATLAB

رگرسیون و مدل سازی

تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی

تحلیل رگرسیون

تعبیر نوین تحلیل رگرسیون

تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل رابطۀ علیت

تفاوت عمدۀ همبستگی و رگرسیون

رگرسیون خطی و غیرخطی

جزء استوکاستیک (تصادفی) تابع رگرسیون جامعه

اهميت جزء اخلال استوکاستیک و تعبیر آن

تخمین مدل رگرسیون دو متغیره

روش حداقل مربعات معمولی

 Ordinary Least Square (OLS)

مشاهدات

نمودار پراکندگی

قاعدۀ کلی حداقل مربعات

فرضیات اساس روش حداقل مربعات

پراکندگی منحنی فیلیپس

منحنی فیلیپس

خصوصیات تخمینزنندههای حداقل مربعات: قضیۀ گوس- مارکف

The Gauss-Markov Theorem

قضیۀ گوس- مارکف

ضرائب تعیین r2 (معیار خوبی برازش) و ضریب همبستگی r2

ضریب همبستگی:

الگوهای همبستگی

ضریب تعیین

کوشش برای حداکثرکردن R2

فرض نرمال:
 مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک

توزیع احتمالی اجزاء اخلال ui

فرض نرمال بودن

خصوصیت تخمین‌زننده‌های OLS تحت فرض نرمال بودن

رگرسیون دومتغیره:
 تخمین فاصله‌ای و آزمون فرضیه

فاصلة اطمینان

آزمون فرضیه و انتخاب سطح معنیداری

نقض فروض مدل کلاسیک

همخطی Multicollinearity

نتایج عملی همخطی

کشف هم‌خطی

رفع مشکل همخطی:

ناهمسانی واریانس Heteroscedasticity

نتایج کاربرد روش OLS در شرایط وجود ناهمسانی واریانس

کشف-

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج