گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 216 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با عنوان روش های ارزشیابی آموزشی که شامل ۲۴۰ اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل PowerPoint

*ویژه ی رشته های علوم تربيتي، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي و …….

هدف نهایی:دانشجویان رشته علوم تربیتی با مطالعه این مجموعه روشهای مختلف ارزشیابی آموزشی و چگونگی کاربرد آنها را یاد می گیرند.

دانشجویان رشته علوم تربیتی پس از مطالعه مطالب این مجموعه

با روند تکوینی ارزشیابی آموزشی آشنا می شوند.
الگوهای مختلف ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهند.
رابطه ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهند
رابطه ارزشیابی و هدفهای آموزشی را درک می کنند
آزمونهای هنجاری و ملاکی را مقایسه می کنند
  1. چگونگی اندازه گیری عملکردهای عاطفی را می آموزند
  2. با طرحهای مختلف ارزشیابی آشنا می شوند
  3. پگونگی نمونه گیری در ارزشیابی را می آموزند
  4. با روش تهیه گزارش یافته های ارزشیابی آشنا می شوند
  5. به کاربرد اصول و مفاهیم آموخته در این درس علاقه مند می شوند

فهرست کلی

فصل اول
دور نمای ارزشیابی آموزشی
دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل :
سیر تحول ارزشیابی آموزشی را در میابند.
مفاهیم و دیدگاه های مختلف دربارۀ ارزشیابی را می آموزند
مفهوم ارزشیابی را با مفاهیم اندازه گیری ،ارزیابی،پاسخ گویی و پژوهش مورد مقایسه قرار می دهند.
فصل دوم
الگوهای ارزشیابی
دانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل :
به علل بهره گیری از الگوهای متفاوت ارزشیابی پی می برند.
الگوهای مختلف ارزشیابی را مورد تحلیل و مقایسه قرار می دهند.
به بهره گیری از الگوهای ارزشیابی،متناسب با شرایط و موقعیتهای مختلف علاقه مند می شوند.
فصل سوم
ارزشیابی و هدفهای آموزشی
دانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل:
با هدفهای آموزشی و ویژگیهای آنها آشنا می شوند
نقش و اهمیت هدفهای آموزشی را درک می کنند
هدفهای کلی و رفتاری را می شناسند
به نقش و اهمیت هدفهای آموزشی در ارزش یابی پی می برند.
سطوح مختلف هدفها را در هر یک از حوزه های شناختی و عاطفی می آموزند
نسبت به تدوین اهداف آموزشی در وزه های مختلف اقدام می کنند.
در نوشتن اهداف آموزشی مهارت پیدا می کنند.
فصل چهارم

ارزشیابی و اندازه گیری

دانش جویان پس از مطالب این فصل:
با مفاهیم اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش آشنا می شوند
ویژگیهای ابزارهای اندازه گیری را می شناسند
انواع آزمون و ویژگیهای هر کدام را می آموزند
چگونگی استاندارد کردن آزمونهای پیشرفت تحصیلی را یاد می گیرند.
روشهای تعیین سطح دشواری و قدرت تفکیک را می آموزند
با مفهوم روایی و پایایی در آزمونها آشنا می شوند.
فصل پنجم
ارزشیابی و اندازه گیری”آزمونهای ملاکی“
دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل:
به عوامل مؤثر در پیدایش آزمونهای ملاکی پی می برند.
آزمونهای ملاکی را می شناسند.
تفاوتهای آزمون ملاکی و آزمون هنجاری را تشخیص می دهند.
روشهای تعیین سطح دشواری و قدرت تفکیک آزمونهای ملاکی را می آموزند.
محاسبۀ روایی و پایایی در آزمونهای ملاکی را یاد می گیرند
فصل ششم
ارزشیابی و اندازه گیری ”اندازه گیری عملکردهای عاطفی“
دانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل:
تعریف ویژگی های آموزشی را می آموزند
روشهای جمع آوری اطلاعات در زمینه رفتارهای عاطفی را می آموزند
با ویژگیهای ابزارهای اندازه گیری رفتارهای عاطفی آشنا می شوند.
تفاوت مقیاسهای درجه بندی را یاد می گیرند.
چگونگی محاسبۀ نگرش دانش آموزان را به کمک ابزارها و مقیاسهای درجه بندی می آموزند.
فصل هفتم
طرحهای ارزشیابی
دانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل:
با مفهوم طرح ارزشیابی آشنا می شوند.
اجزاء اساسی یک طرح ارزشیابی را می شناسند
انواع مختلف طرحهای ارزشیابی را می آموزند
با روشهای کنترل عوامل تهدید کنندۀ یافته های ارزشیابی آشنا می شوند
کاربرد طرح ارزشیابی مناسب برای موفقیت های خاص را یاد می گیرند
فصل هشتم
نمونه گیری در ارزشیابی آموزشی
دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل:
با مفاهیم جامعه و نمونه آشنا می شوند.
روشهای مختلف نمونه گیری را می آموزند
مفهوم و تفاوت گزینش و گمارش تصادفی را یاد می گیرند
به دلایل استفاده و عدم استفاده از روشهای متداول نمونه گیری و روش چند ماتریسی در ارزشیابی پی می برند
چگونگی کاربرد روشهای مختلف نمونه گیری را در موقعیت مناسب یاد می گیرند.
فصل نهم
تهیه گزارش یافته های ارزشیابی
هدفهای کلی:
دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل:
نقشهای عامل ارزشیابی و تأثیر آن در تدوین گزارش یافته های ارزشیابی را در می یابند
با تفاوتهای گزارش ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی آشنا می شوند
مراحل تهیه گزارش ارزشیابی را می آموزند
روش تهیه گزارشهای یافته های ارزشیابی را یاد می گیرند.


خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج