گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 9,500 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع اندازه گيري وسنجش در علوم تربيتي که شامل ۳۱۷ اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

ویژه ی رشته های علوم تربيتي، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي و …….

فهرست محتوا

فصل اول
عنوان فصل : تعريف وانواع آزمونها در آموزش وپرورش و روانشناسي
اهداف دقيق آموزشي فصل اول
از دانشجويان انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل اصطلاحات زير را تعريف ،توضيح وبيان نمايند:
آزمون، انواع آزمونها، اندازه گيري وارزشيابي وتفاوت آنها،ويژگيهاي ارزشيابي تشخيصي وتكويني وتراكمي، حوزه هاي شناختي وعاطفي ورواني _ حركتي ، مقايسه آزمونهاي استعدادوپيشرفت تحصيلي ، ارزشيابي ملاكي وهنجاري
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرار ند:تعريف آزمون،انواع آزمون،آزمونهاي توانايي،آزمونهاي عاطفي ، آزمونهاي شخصيت ، آزمونهاي علاقه ونگرش ، تعريف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي،انواع ارزشيابي درآموزش وپرورش ، ارزشيابي ملاكي ، ارزشيابي هنجاري ،ارزشيابي تكويني ، تشخيصي و تراكمي
تعاريف آزمون از ديدگاه صاحب نظران
آزمون(test): 
گيج(gage):
انواع آزمونها
آزمونهاي توانايي(ability) :
آزمونهاي استعداد(aptitude)
آزمونهاي پيشرفت تحصيلي
آزمونهاي عاطفي
تعريف شخصيت
ابزارهاي اندازه گيري شخصيت به سه دسته عمده تقسيم مي شوند:
توضيح مختصر ابزارهاي اندازه گيري شخصيت
علاقه ونگرش
تعريف خاص علاقه ونگرش
مقايسه اندازه گيري وارزشيابي
تفاوت اندازه گيري وارزشيابي
,…..
فصل دوم
عنوان فصل : تهيه طرح آزمون پيشرفت تحصيلي
آشنايي با نحوهء تهيه آزمون پيشرفت تحصيلي از طريق يادگيري و طرز تهيه جدول مشخصات، تعيين هدفهاي دقيق آموزشي، چگونگي تقسيم بندي هدفهاي آموزشي
هدفهاي دقيق آموزشي
ارائه محتواي فصل دوم
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند :
هدفهاي آموزشي رفتاري،طرح آزمون پيشرفت تحصيلي ،انواع هدفهاي آموزشي، طبقه بندي هدفهاي آموزشي ، انواع آزمونهاي پيشرفت تحصيلي
هدفهاي آموزشي رفتاري 
كمك اهداف رفتاري به معلمان و دانش آموزان
نمونه هاي از هدفهاي رفتاري
تعيين ويژگيهاي هدفهاي رفتاري در نمونه سوال
موارد استفاده جدول مشخصات
مراحل تهيه وطرح يك آزمون پيشرفت تحصيلي
ويژگيهاي هدفهاي كلي ورفتاري
مراحل تشكيل جدول مشخصات (محتوا،هدف)
جدول دو بعدي محتوا وهدف
آزمونهايمورد نياز براي سنجش هدفهاي آموزشي 
فصل سوم
آزمونهاي تشريحي
هدف كلي 
آشنايي با انواع آزمونهاي تشريحي ، يادگيري نحوة تهيه سؤالهاي اين آزمونها و طرز تصحيح پاسخ آنها
هدف هاي دقيق آموزشي
ارائه محتواي فصل سوم
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند :
انواع آزمونهاي تشريحي،آزمون گسترده پاسخ، آزمون محدود پاسخ ، محاسن و معايب آزمونهاي تشريحي ، قواعد تهيه سؤالهاي تشريحي، قواعد تصحيح سؤالهاي تشريحي، پرسش شفاهي.
نمونه سؤال آزمون گسترده پاسخ
نمونه آزمون محدود پاسخ
قواعد تهيه سؤالهاي تشريحي در رابطه با هدف ها
مشكلات دادن حقّ انتخاب چند سؤال از ميان تعدادي سؤال
عواملي كه در ارزشيابي مصحح مؤثر است؟
فصل چهارم
عنوان فصل : آزمونهاي كوته پاسخ
هدف كلي
آشنايي با آزمونهاي كوته پاسخ ،انواع مختلف آنها،يادگيري قواعد طرز تهيه و تشخيص معايب ومحاسن آنها
هدف دقيق آموزشي
ارائه محتواي فصل چهارم
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : 
تعريف آزمونهاي كوته پاسخ ،انواع آزمونهاي كوته پاسخ و كاربردآن،محاسن و معايب آزمونهاي كوته پاسخ ، قواعد تهيه سؤالات آزمونهاي كوته پاسخ، آزمونهايي كه از مسائل ساده رياضي تشكيل شده اند، قواعد تهيه سؤالهاي مسائل عددي
تعريف آزمون كوته پاسخ 
مشخصات انواع آزمونهاي كوته پاسخ
آزمونهاي كه از مسائل ساده رياضي تشكيل مي شوند 
فصل پنجم
عنوان فصل :آزمونهاي صحيح ـ غلط و جور كردني
هدف كلي
آشناي با آزمونهاي صحيح ـ غلط و جور كردني ، انواع آنها ، محاسن و معايب و قواعد تهيه و استفاده از آنها 
هدفهاي دقيق آموزش
ارائه محتوي فصل پنجم 
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : 
تعريف آزمون عيني ،آزمونهاي صحيح ـ غلط ، انواع سؤالهاي صحيح ـ غلط ، محاسن و معايب سؤالهاي صحيح ـ غلط ، آزموندن اطلاعات واقعي ، آزمون درك و فهم ، آزمون كار بستن ، آزمون توانايي حل مسأله ، تقسيم بندي سؤالهاي صحيح ـ غلط براي مقاصد مختلف ارزشيابي ، قواعد تهيه سؤالهاي صحيح ـ غلط،آ زمونهاي جور كردني ، محاسن و معايب آزمونهاي جور كردني ، قواعد تهيه سؤالهاي جور كردني .
فصل ششم
عنوان فصل : آزمونهاي چند گزينه اي
هدف كلي
آشنايي با آزمونهاي چند گزينه اي ، انواع اين آزمونها، محاسن ومعايب آنها ويادگيري طرز تهيه آنها
هدفهاي دقيق آموزشي
از دانشجويان انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل اصطلاحات ذيل را تعريف ، توضيح و بيان كنند:
ويژگيهاي سؤالات چند گزينه اي، نقش گزينه هاي انحرافي،انواع ومعايب ومحاسن سؤالهاي چند گزينه اي ، قواعد تهيه و موارد استفاده از آن.
ارائه محتواي فصل ششم
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : 
تعريف آزمون چند گزينه اي ، ويژگيهاي سؤالات چند گزينه اي ،انواع سؤالات چند گزينه اي ، محاسن ومعايب استفاده از آزمونهاي چند گزينه اي ، قواعد تهيه سؤالهاي چند گزينه اي 
فصل هفتم
عنوان فصل: سنجش هدفهاي آموزشي مختلف با انواع آزمونها
هدف كلي
آشنايي با سؤالهاي مختلف انواع طبقات طبقه بندي هدفهاي آموزشي
ارائه محتواي فصل
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : 
دانش ، فهميدن ، كار بستن ،تحليل ، تركيب ، ارزشيابي
فصل هشتم
عنوان فصل : اجراي نمره گذاري و تحليل آزمون
هدف كلي
آشنايي با روشهاي مختلف اجرا و نمره گذاري آزمونها و تحليل و تفسير نتايج آنها
ارائه مطالب فصل هشتم
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : 
شرايط اجراي آزمون ، نوشتن دستور العمل يا راهنماي آزمون ،اجراي آزمون ، نمره گذاري ، تحليل سؤالهاي آزمون ، محاسبه ضريب دشواري ، محاسبه ضريب تميزو رابطه آن با ضريب دشواري ، تحليل گزينه هاي انحرافي ، تجديد نظر و اصلاح آزمون .
فصل نهم 
عنوان فصل : هنجارها و نيمرخ ها
هدف كلي 
آشنايي با انواع هنجارها و طرز استفاده از آن وآگاهي از روشهاي مختلف ارائه نمرات به صورت نيمرخ 
ارائه مطالب فصل نهم 
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : 
تعريف هنجار ، هنجارهاي سني ، هنجارهاي كلاسي ، هنجارهاي سني نمايي ، هنجارهاي سن ذهني ، هوشبهر، هنجارهاي درصدي ، هنجارهاي مربوط به نمرات معيار ، نمره z ، نمره T، نمره ۹ بخشي ، هوشبهر انحرافي ، مقايسه هنجارهاي مختلف ، توزيع بهنجار ، نيمرخ.
فصل دهم
عنوان فصل : روايي آزمون
هدف كلي
آشنايي با يكي از ويژگيهاي مهم آزمونهاي رواني و پرورشي ، يعني روايي و شناسايي انواع روايي و روشهاي تعيين روايي و كاربردهاي مختلف آن.
ارائه مطالب فصل دهم
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : 
تعريف روايي ، روايي محتوا ، روايي صوري ، روايي پيش بيني ، روايي همزماني ، روايي سازه .
فصل يازدهم 
عنوان فصل : پايايي آزمون 
هدف كلي 
آشنايي با مفهوم پايايي آزمون ، درك رابطه آن با مفهوم روايي ، تعيين ضريب پايايي ونحوه استفاده از آن در تفسير نمرات دانش آموزان. 
ارائه محتواي فصل يازدهم
مطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرارند : 
تعريف پايايي، روش پايايي مصحح ، روش بازآزمايي، روش فرمهاي هم ارز ، روش دو نيمه كردن آزمون ، روش كودر – ريچاردسون ،عوامل مؤثر در پايايي ، خطاي معيار اندازه گيري ….


خرید و دانلود

با قیمت 9,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج