گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع بازاريابي و مديريت بازار که شامل ۲۶۷ اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل PowerPoint

ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و …….

فهرست محتوا

فصل اول

مفاهيم مديريت بازار

 • تعريف بازاريابي و مديريت بازار 
 • انواع کالا
 • ۱- محصولات فيزيکي 
 • ۲-خدمات
 • ۳- ايده ها، عقايد و انديشه‏ها
 • ۴- سازمانها، مکانها، فعاليتها 
 • عوامل تشکیل بازار
 • تعاريف بازاریابی
 • فصل دوم

  انواع بازار و محيط بازاريابي

 • هدفهاي رفتاري
 • از دانشجويان محترم انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:
 • ۱- انواع بازارها را از ديدگاههاي مختلف شرح دهند.
 • ۲- محيط بازاريابي را توضيح داده و انواع آن را نام ببرند.
 • ۳- عوامل تشکيل دهنده محيط خرد موسسه را توضيح دهند.
 • ۴- محيط کلان موسسات را توصيف نموده و هر يک از عوامل آن را شرح دهند.
 • ۵- واکنشهاي مختلف شرکتها را در برابر محيط بازاريابي بيان نمايند.
 • بازار رقابت کامل
 • بازار رقابت انحصاري
 • انواع بازار
 • فصل سوم

  تقسيم بازار و تعيين بازار هدف

 • هدفهاي رفتاري
 • ۱- ضرورت تقسيم بازار را بيان نمايند.
 • ۲- سير تکاملي تقسيم بازار را شرح دهند.
 • ۳- ضوابط و معيارهاي مختلف تقسيم بازار را توضيح دهند.
 • ۴- عوامل موثر در تقسيم بندي بهينه بازار را توصيف نمايند.
 • ۵- استراتژيهاي مختلف تعيين بازار هدف را با هم مقايسه نموده و آنها را ارزيابي نمايند.
 • ۶- عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بازاريابي را نام برده و تحليل کنند.
 • فصل چهارم

  نيازها و رفتار خريداران

 • هدفهاي رفتاري
 • از دانشجويان عزيز انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:
 • ۱- نقش خريداران را در سرنوشت موسسات امروزي توضيح دهند.
 • ۲- زنجيره خدمت- سود را با ترسيم شکل، شرح دهند
 • ۳- انواع بازارها را با توجه به سه عنصر پول، اشتياق و نيز نام ببرند.
 • ۴- هفت O (او) بازاريابي را به طور کامل شرح دهند.
 • ۵- انواع شيوه هاي بازاريابي را به طور کامل تشريح نمايند.
 • ۶- نيازهاي مختلف خريداران را با توجه به ميزان توسعه يافتگي بازارها بيان کنند.
 • ۷- عوامل فردي موثر در رفتار مصرف کنندگان را تجزيه و تحليل نمايند.
 • سوالات مهم در بازاريابي و کشف نياز مشتريان
 • محرک هاي بازاريابي
 • فصل پنجم

  اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش

 • هدفهاي رفتاري
 • از دانشجويان محترم پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانند به سوالات زير جواب دهند:
 • ۱-عوامل موثر بر روي پيش بيني نادرست تقاضا را بيان کنند.
 • ۲- مشکلات ناشي از برآوردهاي نادرست تقاضا را بيان کنند.
 • ۳- تعريف درستي از واژه فروش در علم بازاريابي ارائه دهند.
 • ۴- سهم بازار مطلق و سهم بازار نسبي موسسات را توصيف نمايند.
 • ۵- مدلهاي کمي و کيفي پيش بيني را نام برده و هر يک را توضيح دهند.
 • ۶- نقش درک صحيح آينده را در پيش بيني درست تقاضا شرح دهند.
 • معايب برآورد بيشتر از ميزان واقعي تقاضا
 • مدل دلفي
 • شرايط استفاده از مدل بررسي قصد خريداران
 • فصل ششم

  اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي

 • هدفهاي رفتاري
 • انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل دانشجو بتواند:
 • ۱- اهداف حاکم بر يک سيستم بازاريابي را شرح دهد.
 • ۲- فرق اساسي بين رسالت و اهداف شرکت ها را توضيح دهد.
 • ۳- سير تکاملي جايگاه بازاريابي را در ساختار تشکيلاتي موسسات تبيين نمايد.
 • ۴- عوامل موثر در سازماندهي بازاريابي شرکتها را شرح دهد.
 • ۵- انواع ساختارهاي سازماني واحد بازاريابي را توصيف نمايد.
 • ۶- چهار سطح سازماني را در زمينه برنامه ريزي استراتژيک بيان نمايد.
 • ۷- چالشهاي مهم سازمان بازاريابي را توضيح دهد.
 • محاسن ساختار سازماني
 • معايب ساختار سازماني
 • سطوح سازماني و برنامه ريزي استراتژيک
 • فصل هفتم

  برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص

 • هدفهاي رفتاري
 • از دانشجويان محترم انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل بتوانند:
 • ۱- نقش قوانين بازاريابي را در يک برنامه ريزي خوب و بهينه توضيح دهند.
 • ۲- حيطه هاي مهم بازاريابي موسسات را شرح دهند.
 • ۳- راهها و شيوه هاي مناسب، تشخيص يک برنامه بازاريابي موثر را بيان نمايند.
 • ۴- منافع حاصل از برنامه ريزي در موسسات را شرح دهند.
 • ۵- فرايند برنامه ريزي بازاريابي را تشريح نمايند.
 • ۶- گامهاي اساسي در برنامه ريزي را توصيف نمايند.
 • ۷- ماهيت و محتواي يک برنامه عملياتي بازاريابي را تحليل نمايند.
 • ۸- دلايل اصلي در پياده کردن يک برنامه بازاريابي را توشيح دهند.
 • ۹-وجه تمايز بين کالا وخدمت را بيان نمايند.
 • ۱۰- بازاريابي در موسسات بيمه را شرح دهند.
 • برنامه ريزي بازاريابي
 • چگونگي تشخيص يک برنامه بازاريابي متناسب
 • قوانين بنيادي مديريت بازار
 • منافع برنامه ريزي
 • فصل هشتم

  نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي

 • هدفهاي رفتاري
 • از دانشجويان عزيز انتظار مي رود، پس از مطالعه اين فصل بتوانند:
 • ۱- ابزار و مفاهيم لازم براي تصميم گيري را نام برده و هر يک را به اختصار شرح دهند.
 • ۲- در مورد ۴P فروشنده و ۴C مشتري توضيحات لازم را ارائه نمايند.
 • ۳- تصميمات عمده بازاريابان را در مورد آميزه محصول شرح دهند.
 • ۴- انواع تصميمات مديريتي را در مورد گسترش خط محصول با رسم نمودار توضيح دهند.
 • ۵- عوامل اصلي موثر در تصميم گيري در مورد آميزه قيمت را بنويسند.
 • ۶- در مورد اهداف بازاريابي موسسات توضيحات لازم را ارائه نمايند.
 • ۷- تصميمات مربوط به کانالهاي توزيع محصولات را توضيح دهند.
 • ۸- علل پيچيدگي تصميمات بازاريابي را شرح دهند.
 • ابزار و مفاهيم لازم براي تصميم گيري
 • محاسبه ارزش
 • فصل نهم

  تحقيقات بازاريابي

 • هدفهاي رفتاري
 • دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند:
 • ۱- لزوم تحقيقات در بازاريابي امروزي را شرح دهد.
 • ۲- نقش تحقيقات در فرايند تصميم گيري مديران را توضيح دهد.
 • ۳- تحقيقات بازاريابي را به وضوح تعريف نمايد.
 • ۴- فرايند کامل يک تحقيق بازاريابي را با رسم شکل تشريح نمايد.
 • ۵- هفت C لاتين رابط بين مدير و محقق را بيان نمايد.
 • ۶- انواع تحقيقات بازاريابي را به اجمال شرح دهد.
 • ۷- دبليوهاي ششگانه (۶W) تحقيقات توصيفي را ذکر نمايد.
 • ۸- روشهاي موجود جهت جمع آوري داده ها در تحقيقات اکتشافي را بيان نمايد.
 • ۹- در مورد ۱۰S (ده اس)، ۵M (پنج ام) و روش گروه متمرکز توضيحات شفاف ارائه نمايد.
 • ۱۰- تکنيک هاي سه گانه مصاحبه هاي عمقي را توضيح دهد.
 • ۱۱- تکنيک هاي فرافکن را نام برده و هر يک را به اختصار شرح دهد.
 • ۱۲- روشهاي جمع آوري اطلاعات در تحقيقات توصيفي را به اجمال بيان نمايد.
 • تعريف تحقيقات بازاريابي
 • تحقيقات توصيفي
 • فصل دهم

  سيستم بازاريابي و انواع مدلهاي بازاريابي

 • اهداف رفتاری
 • دانشجويان محترم پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانند:
 • ۱- سيستم بازاريابي را تعريف نمايند.
 • ۲- سيستم هاي چهارگانه فرعي يک سيستم بازاريابي را نام برده و هر يک را به اجمال شرح دهند.
 • ۳- سيستم هاي اطلاعاتي غيرمتمرکز را توضيح دهند.
 • ۴- سيستم هاي سه گانه توزيع را بيان نمايند.
 • ۵- انواع مدلهاي بازاريابي (مدلهاي برنامه ريزي استراتژيک) را نام ببرند.
 • ۶- مدل موقعيتي بازار- محصول را به طور کامل شرح دهند.
 • ۷- مدل گروه مشاوره بوستون (ماتريس BCG ) ماتريس را توضيح دهند.
 • ۸- مدل جنرال الکتريک (GE) را به طور کامل توصيف نمايند.
 • ۹- مدل استراتژي عمومي پورتر (PGS) را شرح ىهنىز
 • ۱۰- نقاط قوت و ضعف اصلي مدلهاي برنامه ريزي را بيان نمايند.
 • ارزيابي سيستمهاي بازاريابي
 • نقاط قوت مدل هاي بازاريابي
 • نقاط ضعف مدل هاي بازاريابي
 • فصل يازدهم

  چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي

 • هدفهاي رفتاري
 • دانشجويان محترم پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانند:
 • ۱- خلاقيت را تعريف نموده و فرق آن را با نوآوري توضيح دهند.
 • ۲- روشهاي اصلي بهسازي محصولات را نام برده و شرح دهند.
 • ۳- مراحل ايجاد يک محصول جديد را به طور کامل بيان نمايند.
 • ۴- سه نوع تست مهم مربوط به مرحله آزمايش بازاريابي را شرح دهند.
 • ۵- دوره عمر يک محصول را با رسم منحني به اجمال شرح دهند.
 • ۶- مشکلات مربوط به استفاده از منحني عمر کالا را بيان نمايند.
 • ۷- موانع موجود بر سر راه خلاقيت و نوآوري را نام ببرند.
 • ۸- مباني هفتگانه خلاقيت را نام برده و هر يک را شرح دهند.
 • پرورش و آزمون ايده ها

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و… در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
 • انتشار : ۰۶ اسفند ۹۴
 • دسته بندی :
 • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج