گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

در ﺳﺎل
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺳﻴﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻗﻴﻤﺖ ، ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﭼﻨﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ از ﺗﻤﺎم راه ﺣﻠﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﺎر ﭘﻴﺸﻲ
ﮔﻴ ﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳ ﺪ ﻳﻚ واﺳﻂ راد ﻳﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﻚ ﺑﺎزه ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد  .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واﺣﺪ راد ﻳﻮﻳ ﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آن را در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻞ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺖ . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﻢ ﺻﻮرت و ﻫﻢ داده را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد، و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري
ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ  .
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ زودي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻚ راه ﺣﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط راد ﻳﻮﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ارﻳﻜﺴﻮن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر روي ﺗﺮاﺷﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه /ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ، ﺑﻪ زودي
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮك
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛ ﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳ ﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و وﺳﻴﻊ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎزار در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ، و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي
ﺳﻴﺎر ﻧ ﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
           SIG  ﻳﻚ ﮔﺮوه وﻳﮋه ۱۹۹۸ ارﻳﻜﺴﻮن، اﻳﻨﺘﻞ ، آي ﺑﻲ ام، ﺗﻮﺷﻴﺒﺎ و ﻧﻮﻛﻴﺎ ، در ﺳﺎل
 ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  .ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ( special interest group )
دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮب از اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳﺪ اﺳ ﺖ.
 ﻋﻀﻮ دارد ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ۲۱۰۰ ﻋﻀﻮ داﺷﺖ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از ۵ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا SIGﮔﺮوه
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻀﻤﻴ ﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻛﺮده SIG . ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ Bluetooth اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎز ﺑﺮاي
  .  را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ Bluetooth اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴ ﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي
   
  Bluetooth  ﻧﺎم
  ﻗﺮار داد. اﻳﻦ ﻧﺎم از ﻳﻜﻲ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن Bluetooth در آﻏﺎز ﺑﻜﺎر، ارﻳﻜﺴﻮن ﻧﺎم رﻣﺰ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را
 ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﻤﺎرك در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻴﻦ Harald Batland  .واﻳﻜﻴﻨﮕﻬﺎ در ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﻴﻼدي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻴﻼدي ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ وي در ﻣﺪت ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي از ۹۸۵ ﺗﺎ ۹۴۰
ﺟﻤﻠﻪ داﻧﻤﺎرك و ﻧﺮوژ را ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻤﻮد  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از او ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﺑﻪ ﺷﺒﻪ
  ﻳﺎ ” دﻧﺪان Bluetooth  در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، Batland ﺟﺰﻳﺮه اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي وارد ﻧﻤﻮد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺿﻌﻴﻔﻲ از
آﺑﻲ ” ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺑﺪﻟﻴﻞ
رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﭼﻬﺮه وي ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن واﻳﻜﻴﻨﮕﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﺮآﻏﺎز اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در
اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي ﺑﻮده و اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺴﻮي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻮدن و
 را ﺑﺮ روي Bluetooth ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﻳﻮﻳﻲ ﺑﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﮕﺬاري
 . ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻲ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮدEricsson1آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
   Bluetooth ﻋﻠﺖ
  ﺣﺬف ﺳﻴﻤﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده و Bluetooth ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻫﺪف
ﺻﻮت در ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ) ﺗﺎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﺘﺮ  (ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ
 ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺎﻛﺲ ، ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ۲ﻫﺎPDAﺗﻠﻔﻨﻬﺎي ﻫﻤﺮاه، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ، دورﺑﻴﻨﻬﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ،
 …ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺑﻞ، ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي
 ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ۳ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ آﻧﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﻞ ﮔﺮدﻧﺪ  .

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۴ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج