گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته معدن شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزواردر مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ با استفاده از پردازش تصاویر است رو براتون گذاشتم.

چکیده 
تهیه نقشه پتانسیل کانی سازي فرآیندي است که در آن ابتدا بر اساس ویژگی هاي زمین شناسی و
اطلاعات موجود، مناطق داراي پتانسیل براي وجود ذخایر معدنی تعیین می شوند. در مرحله بعد، قسمت
هایی از مناطق مورد اکتشاف بر اساس شواهد حاصل از نقشه هاي زمین شناسی، برداشت هاي
ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و نیز موقعیت اندیسهاي شناخته شده معدنی، براي مراحل تفصیلیتر اکتشاف
انتخاب شده و در نهایت نقشه اي تهیه می شود که نشان دهنده مناطق داراي پتانسیل و در اولویت براي
وجود ذخایر معدنی می باشد. از آنجایی که عملیات اکتشافی در شرایط ریسک پذیر و سرمایه بر انجام می
شود، یکی از اهداف برنامه هاي اکتشافی، انتخاب بهینه مناطق امید بخش و کوچک نمودن محدوده مورد
مطالعه به منظور پی جویی ماده مورد اکتشاف است. یکی از راههاي دسترسی به هدف فوق، استفاده از
بررسی هاي سنجش از دور و به طور خاص استفاده از روش هاي شناسایی الگو در این روش خاص است
که به دلیل نیاز به دقت و صحت بالاي نتایج حاصله، استفاده از الگوریتم هاي قدرتمند و با خطاي کم،
ضروري به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر استفاده از معیارهاي مختلف اکتشافی در شناسایی مناطق
امید بخش اکتشافی درق سبزوار می باشد.
شناسایی الگو در اکتشاف کانسارها بر مدل سازي اندیس هاي شناخته شده از یک ماده معدنی استوار
است و می تواند بر اساس ویژگی هاي استخراج شده از نمونه هاي آموزشی مناطق مشابهی را معرفی
نماید. بنابراین در مطالعه حاضر پس از جمع آوري اطلاعات بررسیهاي اولیه منطقه و استفاده از برداشت
ژئوشیمیایی انجام شده در منطقه مورد مطالعه، با در نظر گرفتن نمونه هاي آنومال به عنوان نمونه هاي
آموزشی، اجراي طبقه بندي نظارت شده و سایر پردازش لازم بر روي تصاویر ماهواره اي و در نهایت
تلفیق نتایج حاصل از کلیه بررسی ها، ۲۰ منطقه امید بخش به ترتیب الویت و به صورت یک نقشه
معرفی شده است

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج