گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است . در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت می گرفت . با افزایش مسافات لازم برای مخابرات ابزارهای مختلفی مانند طبلها ، بوقها و غیره ارائه شدند . برای مسافات طولانیتر روشها و وسائل ارتباطات بصری مانند پرچمهای خبری و علائم دودی در روز و آتش در شب به کار برده شدند . البته ابزارهای مخابراتی نوری از قسمت مرئی طیف الکترومغناطیسی استفاده میکنند. تنها در تاریخ اخیر بشر است که طیف الکترومغناطیسی خارج از ناحیه مرئی برای ارتباطات راه دور از طریق امواج رادیوئی به کار برده شده است . آنتن رادیوئی یک قطعه اساسی در هر سیستم رادیوئی می باشد . یک آنتن رادیوئی یک ابزاری است که امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیوئی را فراهم می سازد .  به عبارت دیگر ، یک آنتن یک موج هدایت شده روی یک خط انتقال را به یک موج فضای آزاد در حالت ارسال و برعکس در حالت دریافت تبدیل می کند . بنابراین ، اطلاعات می تواند بدون هیچ گونه ساختار و وسیله واسطه ای بین نقاط و محلهای مختلف انتقال یابد . فرکانسهای ممکن امواج الکترومغناطیسی حامل این اطلاعات طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد .  باند فرکانسهای رادیوئی در ضمیمه ارائه شده اند . یکی از بزرگترین منابع انسان طیف الکترومغناطیسی است و آنتنها در استفاده از این منبع طبیعی نقش اساسی را ایفاء کرده اند . یک تاریخ مختصر تکنولوژی آنتنها بحثی از کاربردهای آنها ذیلاً ارائه می شود . مبنای نظری آنتها بر معادلات ماکسول استوار است . “جیمز کلارک ماکسول” (۱۸۳۱ – ۱۸۷۹ ) در سال ۱۸۶۴ در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد مبنی بر اینکه نور و امواج الکترومغناطیسی پدیده های فیزیک یکسانی هستند .

همچنین پیش بینی کرد که نور و اختلالات الکترومغناطیسی را می توان بصورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد .

فصل اول
۱- آنتن حلقوی …………………………………………………………………………۹
۱-۱- حلقۀ کوچک ………………………………………………………………….. ۹
۲-۱- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله ………………………………. ۱۳
۳-۱- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………….۱۶
۴-۱- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………۲۰
۵-۱- آنتن حلقه ای . حالت کلی ………………………………………………….. ۲۱
۶-۱- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت ………. ۲۶
۷-۱- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص …………………………………… ۳۰
۸-۱- مقاومت تشعشع حلقه ها ……………………………………………………… ۳۱
۹-۱- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت …………….. ۳۷
۱۰-۱- جدول فرمول های حلقه ……………………………………………………. ۳۹
۱۱-۱- آنتهای حلقوی مربعی ………………………………………………………. ۴۰
۱۲-۱- آنتهای حلقوی دایروی …………………………………………………….. ۵۳
۱۳-۱- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت ………………………………….. ۶۱
فصل دوم
۲- آنتهای حلقوی کوچک …………………………………………………………. ۶۵
۱-۲- دوگانگی ……………………………………………………………………… ۶۶
۲-۲- آنتن حلقوی کوچک ………………………………………………………… ۷۱
فصل سوم
۳- آنتهای یاگی یودا ……………………………………………………………….. ۷۷
منابع و مأخذ ………………………………………………………………….۹۱

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج