گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
فایل Word پایان نامه ی هویت و عزت نفس  شامل ۷۲ صفحه می باشد. هيچ چيزدردنيابراي نوجوان به اندازه پرسشهايي كه به هويت اومربوط مي شودنگراني و دلواپسي ايجادنمي كند دردوران نوجواني به هويت يابي مسيله حادمي شوداين كه اوبه گمان خويش چگونه آدمي است واين كه اونسبت به استنباط ديگران درموردخودچه احساسي دارد؟ اورابراي تسلط برخودبه تلاش وامي داردبنابراين امروزه باوجودپيچيدگي هاوموانعي كه برسرراه رشدرواني – اجتماعي نوجوان شكل گرفته است بايدتوجه بيشتري به مسايل ومشكلات نوجوان داشت . مشكلات هويت وعزت نفس جزء مسايلي است كه درهريك ازانحرافات واختلالات ازقبيل به اعتياد، بزهكاري و… نقش اساسي دارد. بنابراين باتوجه به روابط متقابل وتنگاتنگي كه بين هويت وعزت نفس وجوددارداحتياج به مطالعاتي داريم كه رابطه مشخص اين دورايعني ( ميزان عزت نفس رادرهريك ازپايگاههاي هويت بررسي وروشن نمايد)دراين ميان مداخلات اجتماعي ورويكردنظامهايي كه بامسيله شكل گيري هويت نوجوانان سروكاردارندازجمله نظام آموزشي وتربيتي درحل مسايل هويت نوجوانان جامعه اهميت زيادي دارد. به عبارتي باشناخت تواناييها، استعدادهاوشخصيت افراد مي توان درمحول كردن كارهاي زيربنايي به آنان موفق شد. نوجوانان آينده سازان جامعه هستندشناخت روحيات آنهابايدسرلوحه تمام كارهاي برنامه ريزان ومديران تعليم وتربيت قرارگيرد. نوجواني كه دچاربحران هويت مي شوداگراين بحران رابه سلامت نگذراندانرژي باارزش اوتلف مي شود، كاركردهاي انطباقي اش مختل مي شودوتمام آينده اوزيرسوال مي رود.

مفهوم هريك با كلمات دقيق قابل تعريف نيست و تا حدي مبهم مي باشد شامل تداوم و ثباتي است كه مشخص كننده افراد است . علي  رقم  تمام تغييرات ونقشهايي كه درهرمرحله از زندگي فردپيش مي ايدفرد در جريان رشد مراحلي راپشت سرمي گذارد كه جدا ازهم  نيستند در هر مرحله هويتي هست وبين هويتهاي مراحل مختلف ارتباط وجودداردامااين هويتهاهميشه از نوع ازمايشي بوده اند زيرا كه هريك درمرحله شدن بودندولي حالازمان بودن رسيده است .مفهوم هويت كه اريكسون دردوره نوجواني مطرح مي كند دو چهره دارد.۱-از يك سو احساساتي رجوع مي كند كه يك فرد درمقابل خويش دارد يعني خودسنجي . 2-بر روابط بين هويت شخص و توصيف هايي كه ديگران ازاوبه عمل مي آورند تكيه مي كند اين توصيه ها مربوط به رفتارهايي هستند كه جامعه آنها را براي يك رفتار مناسب اساسي مي داند و در اطراف مجموعه هايي كه نقشهاي اجتماعي ناميده مي شوند سازمان يافته اندبه عنوان مثال مرد يا زن بودن به معناي ايفا كردن يكي از نقشهاست نقشها بين خود اجتماع ارتباط برقراري سازد و داراي دو كوششند. يكي اينكه شخص مرا به قوانين اجتماعي مربوط مي سازد و ديگر اينكه وي رابه عنوان فردشخص مي كند. هويت از ديدار يكسون مبناي اجتماعي وشخصي دارد زيرا بر مبناي فعاليتها ، كنشها و تمايلات مي باشد. و بر در لغت نامه روان شناسي خود هويت را به طور مجزا براي چند حوزه تعريف كرده است روان شناسي شخصيت نظريه پياژه وعلم منطق – تعريف حاصل مربوط به مطالعه شخصيت كه درهويت به عنوان عنصراساسي شخص ، خود مستمر و پنداره دروني و ذهني كه شخص ازخودش به عنوان يك فردداردتعريف شده است .

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج