گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
موضوع : بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي دخترانه شهر ساري از ديدگاه مديران و دبيران در سال تحصيلي ۸۵-۸۴ .اگر چه وزارت آموزش و پرورش بي‏وقفه براي اصلاح مشكلات نظام آموزشي كشور تلاش مي‏كند اما شواهد نشان مي‏دهد مشكلات عديده‏اي متوجه مديريت آموزشگاههاي كشور, به خصوص مقطع متوسطه مي‏باشد. اين تحقيق با عنوان بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت از ديدگاه مديران و دبيران انجام شده است.  هدف اين تحقيق شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت در جامعه آماري بوده است. روش تحقيق مورد استفاده زمينه‏ يابي بوده است و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مركب از ۲۵ سؤال در طيف ليكرت استفاده شده است.  جامعه آماري اين تحقيق كليه دبيران و مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر ساري بوده است. بر اساس جدول تاكمن تعيين و با استفاده از روش تصادفي ساده ۴۰۰ نفر انتخاب شده‏اند.  تجزيه و تحليل داده‏هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفته است و نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‏ ها نشان داد كه تفاوت معناداري بين نظرات دبيران و مديران براي بهبود كيفيت مديريت وجود دارد. يعني مديران و دبيران براي رسيدن به راههاي بهبود كيفيت مديريت تلاش مي‏كنند. در پژوهش سعي بر اين است تا بهبود كيفيت طبق مؤلفه‏ هاي مذكور بررسي شود تا با شناسايي راههاي بهبود كيفيت در جامعه آماري ارائه طريق‏ هايي پيشنهاد گردد.
آموزش و پرورش عامل اصلي و كليدي توسعه اجتماعي ,اقتصادي , فرهنگي و سياسي هر جامعه محسوب مي‏شود.  تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پيشرفته بيانگر آن است كه همه اين كشورها از آموزش و پرورش كارآمد و اثربخش برخوردار بوده‏اند (علاقه‏بند , ۱۳۷۷, ص ۱۰) مديريت آموزشي در تمام مقاطع تحصيلي اهميت دارد و اهميت آن در مقطع دبيرستان بنابه دلايل زير بيشتر به چشم مي‏خورد:  نوجوانان نياز شديدي به تاييد دارند و مي‏خواهند جزئي از جمعيت و عضوي از اعضاي گروه باشند. معلمان و مديران مدارس مي‏توانند از اين تمايل شديد نوجوانان, از طريق شركت دادن آنان در انجمن‏هاي گوناگون ورزشي, هنري و تاييد فعاليتهاي آنان براي اداره مدرسه استفاده كنند و نوجوانان را در رشد و سازگاري اجتماعي ياري دهند.  مديران دبيرستانها با دانش‏آموزان ۱۶ تا ۲۰ ساله سروكار دارند اين دوران نيز ويژگيهاي خاص خود را دارد و مدير دبيرستان بايد متناسب با آن شرايط , رفتار مناسبي را با دانش ‏آموزان داشته باشند.  مسائل جدي زندگي نظير انتخاب شغل, انتخاب همسر, اداره خانواده , گرايش به مرام و مسلك براي جوان مطرح مي‏شود و ذهن او را به خود مشغول مي‏دارد و برخود و با چنين ذهني مشغول, به مهارت انساني مدير مدرسه نياز دارد.  با توجه به مطالب بالا ضرورت دارد در پستهاي مديريت آموزش و پرورش از افراد شايسته, دلسوز, با تجربه و انديشمند استفاده شود تا با ايجاد جو مثبت در آموزشگاه و همچنين انگيزه و روحيه مناسب در معلمين و دانش‏آموزان مدارس در فرايند ياددهي و يادگيري و رسيدن به اهداف تعيين شده موفق شوند. (عسگريان , ۱۳۷۰ , ص ۱۷)  براي دستيابي به سطح قابل اطمينان از كيفيت توليد و عرضه محصول و خدمات نهايي متناسب با نياز مشتري در بازار رقابت , سازمانها ناگزير به انجام برنامه‏ ريزي, بهسازي و توسعه منابع انساني و مادي هستند. بدون شك يكي از مهمترين عناصر اساسي چنين فرايندي منابع انساني سازمان مي‏باشند كه توانائيها و شايستگي‏هاي حرفه‏اي و شغلي آنها در كنار عوامل سرمايه, تجهيزات و ابزار, فن‏آوري, قوانين و مقررات, فرهنگ سازمان مي‏تواند نقش به سزايي در ايجاد , استقرار و بهبود كيفيت فعاليتهاي سازمان داشته باشد.  بهسازي نيروي انساني با كيفيت مديريت در ارتباط است, مديريتي كه بتواند آموزش كاركنان را مورد توجه قرار دهد, كاركنان را در تصميم‏گيري شركت دهد , نظام منسجم ارزشيابي براي ارزشيابي كاركنان به وجود آورد, ارتباطات سازماني را انسجام بخشد ملاحظه مي‏شود كه كيفيت نيروي انساني با مديريت كيفيت در ارتباط است.  اگر مديريت كيفيت در آموزش و پرورش بهبود يابد سازمانهاي آموزشي نيز بهبودي مي‏يابند. 
نظريه ضرورت ايجاد تحول در سازمانهاي آموزشي كشور و بهره ‏وري بيشتر از منابع انساني و به كارگيري همه جانبه امكانات , در نتيجه به ثمر رسيدن امر تربيت , شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديران ضرورت دارد. از اين رو محقق به دنبال شناسايي راههاي بهبود كيفيت مديران در جامعه آماري است. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج