گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
معماري بومي اكنون حوزه اي است كه اغلب بر بوم و بر طايفه و فرهنگ مردمي و عاميانه، معماري روستايي و سنتي و دلالت دارد. تلاشهاي فراواني براي تعريف كلي و همه جانبه معماري بومي انجام گرفته است. تعجب آور نيست اگر بگويم تمامي اين تلاشها بي نتيجه و بدون موفقيت بوده است و تنها به لحاظ بررسي هايي كه بر مجموعه هاي وسيعي از بناها، فرمها، سنتها و ريشه ها و سبكها، معاني و محتوا انجام يافته داراي اهميت مي باشد.امروزه معماري بومي به عنوان ظرف و ميراثي از گذشتگان تلقي مي شود ، ميراث مردماني كه آموزش معماري نديده بودندوبه آفرينش معماري مي پرداختند- از راه بكار بردن عناصر معماري- ساختمان خاص برخي ازشيوه هاي زندگي مردم را به عنوان برخي انديشه هاي رايج در فضاي زندگي جمعي درآثارخودمتظاهرميكردند كه آنان رابه مكان يا به زيستگاهشان تعلق مي بخشيد و به توليد يگانگي ميان خود آنان يا به زيستگاهشان مي انجاميد
آلپاگونولو«برنوزوي» ناقدبزرگ جهاني را به ميدان بحث كشانيد تا بتواند ابراز داردكه « معماري بومي به تعهد براي مدنيت مي پيوندد» در حقيقت امر، جوياي آن است كه به نقش معماري در طول زندگي آدمياني كه« دگر» مي شوند مدام اشاره كند و بستر زماني- مكاني اين دگر شدن را مدام بنماياند،از ديدگاه وي مي توان معماري بومي را چنين توصيف کرد: جايي كه اشياءو احساس ها، لحظه هاودريافت هاي آدمي از عالم هستي مدام دگر مي شوند. اما آدمي زاد باتدوين و بناي ظرفي- بنام معماري بومي- براي آّنها خواستار ماندگاري و ماندگاري نسبي آنچه گذرا است و پذيراي دگرگوني نمي شود.پاگانوخود در تعريف معماري بومي اينگونه بيان مي دارد كه معماري بومي با زدودن حشو و زوايد و چشم پوشي از آنچه كه بي فايده و آكادميك است چگونگي فايق آمدن بر زمان را مي آموزد وي همچنين بيان مي دارد كه« اين معماري بر ارزش مطلق فضايي كه از ابتدايي ترين اشكال هندسي پديد مي آيد، بر تركيب بندي آزاد و اغلب بدون تقارن نيروي متجلي ديوار ضخيم رعايت چشم انداز و منظره هاي پيرامون تأكيد دارد. به اين دليل است كه معماران امروز، سازندگان بي نام و نشان اين منازل بدون افاده روستايي را سرمشق تركيب بندي و غناي شاعرانه كارهاي خود را قرار مي دهند. از اين الگوها مي توان درسهاي ارزنده براي آموختن زيبايي شناسي فراگرفت. فن و صنعت تغيير يافته، شرايط زندگي در تغييرات بكوشيم همپاي اين تغييرات گام برداريم و با نهايت وضوح و بدون ابتالائات تاريخي و نفوذ سبك، آنان را ياري دهيم و عليه عظمت طلبي هاي بيجا به پا خيزيم. ارزش ديوار و مقام ساختمان را بجا آوريم و از معماري روستايي قانونمندي زيبايي آن را، كه همانا ارزش اخلاقي آن است، يعني زيبايي الهي سادگي را فرا بگيريم. 

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج