گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 176 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

قوانين و مقررات كسب وكار

تعداد صفحات:۱۰۲

فرمت فایل:rtf;word

باب اول

تجار و معاملات تجارتي

۱تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد

معاملات تجارتي ازقرارذيل است

– خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد

– تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد

هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون )– ياعاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي ياپيداكردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره

 تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد  

– تصدي بعمليات حراجي

تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي  

– هرقسم عمليات صرافي وبانكي

– معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد

– عمليات بيمه بحري وغيربحري

– كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها

 

  معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود  

– كليه معاملات بين تجاروكسبه وصرافان وبانكها

– كليه معاملاتي كه تاجرياغيرتاجربراي حوائج تجارتي خودمي نمايد

– كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايد

– كليه معاملات شركتهاي تجارتي

 معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود

كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست

 

باب دوم

دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي

فصل اول دفاترتجارتي

هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد

دفترروزنامه  

دفتركل  

دفتردارائي  

دفتركپيه  

دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستد تجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي خريدوفروش و ظهرنويسي ))وبطوركلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت نمايد.

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج