گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي ارتباط بين ويژگي هاي جمعيت شناختي با كارآفريني سازماني در اداره كل تربيت
بدني استان سيستان و بلوچستان مي باشد. اين تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي و به روش ميداني انجام شده
است.جامعه آماري، كليه كاركنان و روساي هيات هاي ورزشي استان سيستان و بلوچستان بودند (۱۱۶=N).
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي ارتباط بين ويژگي هاي جمعيت شناختي با كارآفريني سازماني در اداره كل تربيت
بدني استان سيستان و بلوچستان مي باشد. اين تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي و به روش ميداني انجام شده
است.جامعه آماري، كليه كاركنان و روساي هيات هاي ورزشي استان سيستان و بلوچستان بودند (۱۱۶=N). نمونه
گيري به روش سرشماري و كل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهگيري پرسشنامه مشخصات فردي و
پرسشنامه تعديل شده بر اساس پرسشنامه استاندارد كارآفريني سازماني، رحيمي فيل آبادي (۱۳۸۸) كه شامل ۱۳ سوال
در مورد كارآفريني سازماني بود. پايايي دروني از طريق آلفاي كرونباخ ۰/۸۶ محاسبه شد. براي نرمال بودن داده ها از
آزمون كلموگروف اسميرنوف و براي تجزيه و تحليل دادهها از روش آمار توصيفي و آمار استنباطي (ضريب همبستگي
پيرسون، اسپيرمن، خي دو و رگرسيون چندگانه) استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين سن، جنسيت و ميزان

…….

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج