گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

عدالت سازماني، بهدليل تأثيرات مهم بر نگرش و رفتارهاي کارکنان داراي اهميت ويژهاي است. از طرفي، کيفيت زندگي کاري بالا
بهعنوان پيشنياز اساسي توانمندسازي منابع انساني مورد نياز در سيستمهاي مراقبت بهداشتي شناخته شده است. 
عدالت سازماني، بهدليل تأثيرات مهم بر نگرش و رفتارهاي کارکنان داراي اهميت ويژهاي است. از طرفي، کيفيت زندگي کاري بالا
بهعنوان پيشنياز اساسي توانمندسازي منابع انساني مورد نياز در سيستمهاي مراقبت بهداشتي شناخته شده است. هـدف ايـن مطالعـه
تعيين ارتباط عدالت سازماني درکشده با کيفيت زندگي کاري کارکنان بيمارستان بود. در اين مطالعـه توصـيفي و همبسـتگي، نمونـه
شامل ۲۶۸ نفر از کارکنان يک بيمارستان دولتي در شهر اهواز بودند که بـه روش سرشـماري انتخـاب شـدند. دادههـا بـا اسـتفاده از
پرسشنامههاي مشخصات جمعيتشناختي، عدالت سازماني Niehoff و Moorman و کيفيت زندگي کاري گردآوري شدند. سپس بـا……

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۲۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج