گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود مقاله با موضوع استانداردسازی منابع انسانی آموزش وپرورش که شامل ۹ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

 چکيده:

انسان، موجود آراسته به خرد،توانمنداست تامرزهای انديشه رادرنوردد،جهانی رابه خدمت خويش گمارد وبه مرتبه خليفه اللهی راه يابد.دراين ميان رسالت کسانی که وظيفه تعليم وتربيت اورابرعهده دارند تا به سرچشمه فضيلت رهنمون گردد بسيارسنگين است. نهادآموزش و پرورش باسرمايه های بی بديل که دراختياردارد،بازتابان علم،اخلاق و ارزش برای افراد است.بنابراين لازم است که تمامی تلاشهابه اصلاح ماهيت ونحوه عملکرداين سازمان به منظوردستيابی به شيوه های مطلوب فراگيری معطوف گردد.

 استاندارد سازی نيروی انسانی درآموزش وپرورش گامی موثروارزشمنددرراه رسيدن به اين هدف می باشدوکارآمدترين روش دستيابی به استانداردها،بهره مندی ازراهکاريي است که دين مقدس اسلام ارائه می نمايد.

واژگان کليدی:

منابع انسانی،مديريت منابع انسانی،کارمندان،تعليم وتربيت،انسان،آموزش و پرورش، اسلام، استاندارد.

مقدمه:

انسان يگانه وجودقابل درهستی وصاحب مقام عقل،خاسته ازوجودواجب وبازرونده به سوی اوست. احدی الثقلين وسرچشمه علم ومعرفت ازاوتجلی می يابد ونمايشگربرترين و کاملترين وجودهستی است.تحقق بخش فلسفه آفرينش ،زبده وعصاره عالم ودرخوددارنده جهان ماده ومعنی است،خزانه علوم ومظهرتام«علم آدم الأسماءکلها» ودارای مقام جانشينی الهی.

 واين انسان کمال خواه است وکمال دوست،پاک نهادوگريزان ازآلودگی ها،ضابطه پذيرو قانونمند،يادگيرنده وتربيت پذير،راه جوی،راه رو وراهبرخواه،جويای معرفت وپويای راه فلاح ورستگاری.

اونفخه ای ازروح خداونداست بااستعدادی وافروتوانمندی های گوناگون که بارسنگين امانت پروردگاررابردوش دارد.  

 انسان دارای مشخصه اراده واختياراست که ازجانب خداوندسبحان به اوافاضه شده  ودر پرتواين اين موهبت الهی بابهره مندی ازنيروی انديشه درمسيرترقی وتکامل قدم نهاده وبا اراده قوی نيروهای خدادادی راکه دروجودش خفته ونهفته است به خيزش وا  می دارد.اودراين جهان برای به بارنشاندن استعدادبی پايان خودزمان چندانی دراختيار ندارد. بنابراين توجه به اووآنکه اورامی پرواندبسيارضرورمی نمايد….


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج