گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 203 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود مقاله با عنوان بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره هيدروالكلي تعدادي از گياهان دارويي عليه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز که شامل 13 صفحه و در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

دانلود مقاله با عنوان بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره هيدروالكلي تعدادي از گياهان دارويي عليه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز که شامل ۱۳ صفحه و در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

چکیده
زمينه و هدف: باكتري ليستريا مونوسيتوژنز (Listeria monocytogenes) مي تواند عامل بسياري از موارد اسپوراديك و اپيدميك بيماري در انسان باشد که معمولاً از طريق مواد غذايي منتقل مي شود. ميزان بالاي مرگ و مير ناشي از ابتلا به ليستريوز باعث نگراني در صنايع غذايي و سازمان هاي نظارتي شده است. با توجه به حضور گونه هاي گياهي متعدد در ايران، ‌با انجام مطالعات ضد ميكروبي بر روي تعدادي از گياهان دارويي كشور، احتمالاً مي توان به تركيبات با ارزشي در اين زمينه دست يافت. بدين منظور در مطالعة حاضر خواص ضد ليستريايي تعدادي از گياهان دارويي بررسي گرديد.
روش بررسي: در این مطالعه تجربی گياهان آويشن (Thymus vulgris L.)، اكاليپتوس (Eucalyptus globulus)، بابونه (Matricaria recutita L.)، رزماري (Rosmarinus officinalis L.) و مريم گلي (Salvia officinalis L.) جهت مطالعه انتخاب گرديدند. پس از جمع آوري و تهيه گياهان و بررسي هاي گياه شناسي و فارماكوگنوزي، عصاره هيدروالكلي گياهان مورد نظر با روش پركولاسيون تهيه و اثرات ضد ميكروبي این گیاهان با استفاده از روش انتشار ديسك (Disc Diffusion Method) و همچنين تعيين حداقل غلظت ممانعت كننده از رشد ميكروب (MIC =Minimum Inhibitory Concentration) و حداقل غلظت كشندگي باكتري (MBC=Minimum Bactericidal Concentration) با استفاده از روش رقت لوله اي (Macro Dilution Method) بر عليه دو سروتيپ ۴a  و ۴b باكتري ليستريا مونوسيتوژنز انجام شد. آمپي سيلين (µg/disc 10) به عنوان مادة ضد ميكروبي مرجع بكار رفت. 
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد كه تنها عصاره هيدروالكلي اكاليپتوس در هر دو روش رقت لوله اي و انتشار ديسك، دارای اثرات ضد باكتريايي بر روي ليستريا مونوسيتوژنز بود. حداقل غلظت مهار كنندگي عصاره اكاليپتوس بر روي باكتري ليستريا مونوسيتوژن µg/ml 25/31 و حداقل غلظت كشندگي عصاره اين گياه µg/ml 500 بود و تفاوت معني داري بين حساسيت دو سروتيپ ليستريا مونوسيتوژنز مشاهده نشد. از عصاره هيدروالكلي ديگر گياهان مورد آزمايش در اين تحقيق، ‌هيچ گونه اثرات ضد ميكروبي بر روي هر دو سروتيپ باكتري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: عصاره اكاليپتوس مي تواند به عنوان تركيب ضد ليستريايي مطرح شود. استفاده از اسانس این گياه در غلظت هاي بالاتر و روش هاي ديگر عصاره گيري اثرات ضد ليستريايي اكاليپتوس را روشن تر خواهد كرد…


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج