گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 210 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود مقاله با موضوع شناخت خواص دارويي گياهان که شامل ۵۷ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : فرمت قابل ویرایش Word

شناخت خواص دارويي گياهان

مقدمه:

قدمت شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون ا زحافظه تاريخ با شد و اين گياهان درطو ل تاريخ هميشه با انسان قرابت خاصي داشته و آثار دارويي و موارد استفاده آن بر هيچكس پوشيده نيست و يكي از دلايل مهم اين قدمت حضو رباورهاي ريشه دار مردم سرزمين هاي مختلف در خصوص استفاده از گياهان دارويي است اگر چه علاقه، همدمي و توجه به اين گياهان مفيد در سالهاي گذشته ناچيز بوده ولي خوشبختانه اخيراً مورد عنايت و توجه بيشتري قرار گرفته است. در هر حال چنين به نظر  مي رسد كه در جامعه ما هنوز د رك جامعي از مفهوم گياهان دارويي و شيوه صحيح تهيه و مصرف آنها وجود ندارد. و علاقه مندان به گياهان دارويي معتقدند همانطور كه گياهان در باغ نباتات خوب رشد مي كنند، بايد سعي شود زمينه علاقه مندي به اين گياهان در قلبهاي انسانها نيز فراهم و افزون گردد.

گياهان دارويي يكي از منابع غني كشور بوده كه امكان صادرات آن نيز وجود دارد زيرا وقتي به ارقام واردات كشورهاي اروپايي مثل آلمان غربي و فرانسه توجه مي شود معلوم مي گردد كه گياهان دارويي بازار بزرگي در جهان داشته و كشور ما مي تواند به يكي از صادر كنندگان اين گياهان دارويي تبديل شود.

ايران از لحاظ آب و هوا و موقعيت جغرافيايي و زمينه رشد گياهان دارويي يكي از بهترين مناطق جهان محسوب مي گردد. و در گذشته هم منبع توليد و مصرف گياهان دارويي بوده است . دانشمندان ايران مانند ابوريحان بيروني، ابن سينا و رازي و ديگران كتابهاي مفصلي درباره گياهان دارويي نوشته اند كه مورد توجه جهانيان بوده، لذا علاوه بر اهميت روز افزون گياهان دارويي در سطح جهان كه به سرعت ميرود تا جانشين بسياري از داروهاي شيميايي شود. صادرات اين گياهان نيز مي تواند منبع بزرگي از درآمدارزي كشور باشد. مواردي كه براي صادرات اين گياهان وجود دارند شامل شكل رقابت تهيه گياهان استاندارد، خشك كردن، بسته بندي، بازار يابي و غيره مي باشند………

فهرست محتوا

۱ـ اطلاعات عمومي مربوط به كشت گياهان دارويي

۱ـ۱٫ معرفي گياهان دارويي: 

۲-۱ كاربرد گياهان دارويي

۱ـ گياهان دارويي: 

۲ـ گياهان ادويه اي:

۳ـ گياهان عطري :

۳-۱ اهميت گياهان دارويي :

۴-۱ دلايل رويكرد به گياهان دارويي

۲ـ ديدگاه هاي بيولوژيكي:

۳-كاشت و پرورش گياهان داروئي :

نيازهاي طبيعي گياهان داروئي :

۱-آب و هوا :

كود:

برداشت :

۱-۳ پرورش گياهان عالي :

۲-۳ پرورش گياهان پست : 

الف : تكثير به وسيله دستگاه زاينده از قبيل ميسيليوم و تال

ب : تكثير به وسيله هاك و كونيدي :

۳-۳ محاسن گياهان پرورش داده شده :

۴-۳ طرز تكثير گياهان داروئي:

۱-تهيه بذر و نهال :

۱-جوانه روشنايي پسند : 

۲-جوانه تاريكي پسند : 

۳-جوانه تاريك و روشن پسند :

۴-جوانه يخبندان پسند :

تكثير گياه با تقسيم ريشه :

تكثير به روش خوابانيدن :

تكثير به روش قلمه زدن :

گياهاني كه بوسيله نهالهاي ريشه دار چند ساله تكثير مي شوند :

تكثير در گلخانه يا محيط سربسته :

تهيه بذر يا نهال تكثير كنندگان تجارتي :

۲-زمان كشت :

۳-روش بذر پاشي : 

۱-احتياجات اقليمي : 

۲-احتياجات خاكي :

۴-حشرات و بيماريهاي گياهي :

۵-آفات گياهان داروئي :

۱-جوندگان ۲-بند پايان ۳-علف هاي هرز ۴-قارچهاي انگلي گياهان

روشهاي كنترل حشرات :

۱-روش مكانيكي ۲-روش بيولوژيكي ۳-روش محيطي

۴-روش كشاروزي

۶-توليد و كشت گياهان بدون استفاده از مواد شيميايي :

۷-تأثير متقابل گياهان :

۸-تنظيم كننده هاي شيميايي :

۴-مواد مؤثر در گياهان دارويي :

۱-۴مسير تشكيل مواد مؤثره گياهان دارويي :

مواد موثره گياهان دارويي دو نوع هستند

۱- مواد حاصل از متابوليسم اوليه ( اساساً ساكاريد )

۲- مواد حاصل از متابوليسم ثانويه

فرآيند متابولسيمي عام :

ب: فرآيند هاي متابوليسمي خاص:

۲-۴ طبقه بندي مواد مؤثره: 

۱-۱-۴ الكالوئيدها:

الكالوئيدها بر حسب مواد شيميايي و بيوشيميايي 

۱ـ الكالوئيدهاي حقيقي :

۲ـ پروتوالكالوئيدها : 

۳ـ الكالوئيد هاي كازب : 

الف: فينل آلانين :

ب: آلكالوئيد ايزوكينولئيك

آلكالوئيدهاي ايندوليك : 

ج: آلكالوئيدهاي لينوئيك : 

د: آلكالوئيدهاي پيريديك و پيپريديك 

هـ : آكالوئيدهاي مشتق از تروپان :

و: آلكالوئيدهاي استروئيد : 

۲-۱-۴ گليكوزيدها:

گليكوزيدها : 

الف) تيوگليكوزيدها : 

ب) گليكوزيدهاي مشتق از اسيد سيانيدريك 

ج) گليكوزيدهاي آنتراكينونيك :

د) كاريوگليكوزيدها :

هـ : گليكوزيدهاي فنليك :

۳-۱-۴ اسانس ها:

 اسانس ها داراي خواص فيزيكي زير مي باشند:

۴-۱-۴ ساير مواد كه گروه بعدي موادمؤثره مي باشند عبارتند :

۳-۴نقش عوامل محيطي در مواد موثره :

۱-نور ( كيفيت، شدت، مدت روشنايي):

كيفيت نور : 

شدت نور :

۳-۱ مدت روشنايي : 

۲- درجه حرارت:

۳- آب و آبياري:

۴-PH : 

۵ـ طبقه بندي گياهان دارويي:

تكثير كنندگان و فروشندگان گياهان دارويي علفي را به شكل زير طبقه بندي نموده اند :

۱-گياهان دارويي علفي يك ساله ظريف :

۲-گياهان دارويي علفي يك ساله با دوام : 

۳-گياهان دارويي علفي دو ساله ظريف : 

۴-گياهان دارويي علفي دو ساله با دوام :

۶-اصلاح گياهان دارويي :

منابع و مأخذ


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج