گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

اين پژوهش به منظور بررسي رابطة عدالت سـازماني بـا تعهـد سـازماني كاركنـان
شهرداريهاي مركزي و مناطق شهر اصفهان طراحي شد. در اين پژوهش تعـداد ۲۲۳
نفر از کارکنان شهرداريهاي مرکزي و مناطق شـهر اصـفهان بـه روش نمونـهگيـري
تصادفي ساده انتخاب شدند.

اين پژوهش به منظور بررسي رابطة عدالت سـازماني بـا تعهـد سـازماني كاركنـان
شهرداريهاي مركزي و مناطق شهر اصفهان طراحي شد. در اين پژوهش تعـداد ۲۲۳
نفر از کارکنان شهرداريهاي مرکزي و مناطق شـهر اصـفهان بـه روش نمونـهگيـري
تصادفي ساده انتخاب شدند. بـراي سـنجش عـدالت سـازماني از پرسشـنامة عـدالت
سازماني(نيهوف و مورمن،۱۹۹۳) و جهت سنجش تعهد سازماني از پرسشـنامة تعهـد
سازماني (ميير، آلن و اسميت،۱۹۹۳) و به منظور تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي
آماري ضريب همبستگي ساده و چندگانه(تحليل رگرسيون) استفاده شد. 

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۰۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج