گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

اين مطالعه به منظور بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت و همچنين تعيين رابطه آن با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان دانشگاه
مراغه انجام شد. 
اين مطالعه به منظور بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت و همچنين تعيين رابطه آن با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان دانشگاه
مراغه انجام شد. و بعلاوه نشان دادن اين مطلب كه آيا نحوه گذراندن اوقات فراغت مي تواند پيش بيني كننده فرسودگي تحصيلي
باشد؟ روش تحقيق توصيفي – همبستگي است. جامعه آماري پژوهش كليه دانشجويان دانشگاه مراغه بود. جامعه آماري ۲۱۰۰ نفر
بودند كه با توجه به جدول مورگان ۳۳۰ نفر نمونه (حداقل ۳۲۵) به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و توسط پرسشنامه
محقق ساخته اوقات فراغت و پرسشنامه تحليل رفتگي مسلش مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوري با شاخص
هاي آماري توصيفي و روش هاي آماري استنباطي شامل همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون به كمك نرم افزار spss مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 


خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۰۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج